Prop. 2018/19:79 Ändamålsenliga sanktioner mot otillåtna avfallstransporter
   
 
Titel:Prop. 2018/19:79 Ändamålsenliga sanktioner mot otillåtna avfallstransporter
Utgivningsår:2019
Omfång:70 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201819079
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2018/19:79
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås ändringar i miljöbalkens straffbestämmelser om otillåten avfallstransport som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport av avfall (avfallstransportförordningen). Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2019.

Straffansvaret för otillåten avfallstransport ska omfatta den som anordnar eller genomför en transport av avfall som är avsedd att gå till ett land utanför EU i strid med avfallstransportförordningen.

Förslaget innebär att brottet anses fullbordat på ett tidigare stadium än enligt nuvarande bestämmelser. Dessutom ska straff kunna dömas ut även när en transport har anmälts eller godkänts, om anmälan eller godkännandet bygger på oriktiga uppgifter.

En särskild brottsrubricering för grova fall av otillåten avfallstransport med en strängare straffskala föreslås. Det ska inte dömas till ansvar i ringa fall eller om den som anordnat transporten frivilligt vidtagit en åtgärd som lett till att transporten inte genomförts i strid med bl.a. avfallstransportförordningen. Otillåten avfallstransport
ska inte längre vara straffbart på försöksstadiet.

Straffansvaret för försvårande av miljökontroll utvidgas till att omfatta också bestämmelser i avfallstransportförordningen.

Det införs en möjlighet att hålla kvar och omhänderta avfall om det behövs för att säkerställa att ett föreläggande eller förbud med koppling till avfallstransportförordningen följs. Vidare ska avfall som varit föremål för brott kunna förverkas. Avfall som tagits i beslag ska också få säljas eller förstöras, om det skäligen kan antas att avfallet kommer att förverkas.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2019.
 
  © 2017 Jure AB