Prop. 2018/19:118 Reglering av mikrosimuleringsmodellen Fasit
   
 
Titel:Prop. 2018/19:118 Reglering av mikrosimuleringsmodellen Fasit
Utgivningsår:2019
Omfång:61 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201819118
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2018/19:118
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att det ska införas en särskild lag som reglerar personuppgiftsbehandling i det fördelningsanalytiska statistiksystemet för inkomster och transfereringar (Fasit) som Statistiska centralbyrån (SCB) förvaltar.

Lagen ska komplettera EU-förordning om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) samt lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.

Den föreslagna lagen ska inom sitt tillämpningsområde gälla i stället för bestämmelserna om personuppgiftsbehandling i lagen om den officiella statistiken.

Personuppgifter ska endast få behandlas i Fasit om de är nödvändiga för vissa i lagen angivna ändamål. Som huvudregel ska s.k. känsliga personuppgifter inte få behandlas i systemet.

Lagen föreslås också innehålla bestämmelser om bl.a. särskilda skyddsåtgärder för att förhindra röjande av enskildas identitet, begränsningar av vissa av de registrerades rättigheter enligt dataskyddsförordningen samt bestämmelser om bevarande och gallring.

Det föreslås även att SCB ska ha möjlighet att lämna ut ett särskilt urval av personuppgifter i Fasit, som inte är direkt hänförbara till den enskilde, till Riksdagsförvaltningen och Riksrevisionen samt Regeringskansliet
och andra myndigheter under regeringen.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2019.
 
  © 2017 Jure AB