Festskrift till Hans-Gunnar Axberger
� Ord och rätt
   
 
Titel:Festskrift till Hans-Gunnar Axberger � Ord och rätt
Utgivningsår:2020
Omfång:727 sid.
Förlag:Eddy
ISBN:9789188929099
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Festskrifter , Offentlig rätt , Allmänna verk och samlingsverk

Pris: 762 SEK exkl. moms

 

- Tre förtalsprocesser: Borg, Schyman och Persbrandt, Mats Bergstrand
- Rättsstaten och folket. Några reflexioner om de rättsstatliga principernas folkliga förankring, Percy Bratt
- 25 år av censur? Om konstitutionell rätts kontextuella betydelse, Thomas Bull
- Några reflektioner om social adekvans vid förtal, Axel Calissendorff
- Ansvarsfrihet på grund av publicistiskt syfte, Kerstin Calissendorff
- Bakom kulisserna i spelmålet - med beaktande av att minnet sviker, förändrar och förädlar, Peter Danowsky
- Några tankar om Lagrådets ställning, Anders Eka
- JK, utgivarna och underrättelser - en allt annat än romantisk komedi, Nils Funcke
- Respekten för människovärdet i brottmålsprocessen. Tre olika perspektiv, Elisabet Fura
- Vad är det för fel på Holmes? Europakonventionens plats i normhierarkin, Maria Grahn-Farley
- JO Hans-Gunnar Axberger och 1 kap. 9 § regeringsformen, Johan Hirschfeldt
- Frågan som vi aldrig kommer att få besvarad - om etableringsfrihet och konkurrensrätt på medieområdet, Per Hultengård
- Är förtal ett perdurerande brott?, Ulf Isaksson
- Vad är det som granskas av granskningsnämnden för radio och tv?, Henrik Jermsten
- Ofantlighetsprincipen eller Kan det bli för mycket av det goda?, Helena Jäderblom
- Tredje mans skadeståndsrättsliga räddningsplikt - straffrätt och skadeståndsrätt är emellertid alls icke två sidor av samma mynt, Jan Kleineman
- Går PO och PON i takt?, Torbjörn von Krogh
- Yttrandefriheten och Arbetsdomstolen, Per Larsson
- Honda Shigekuni, en jurist i världslitteraturen, Peter Luthersson
- Lagligt men inte självklart lämpligt AI-baserat beslutsfattande, Cecilia Magnusson Sjöberg
- A never ending story. Statligt värdegrundsarbete - ständig omorganisering eller beständigt strävande?, Lena Marcusson
- Reviderad revision. Om några milstolpar i den statliga revisionens historia, Ingvar Mattson
- Sju dagar som skakade Dagens Nyheter. Dokument från en tid långt borta och nära, Anders Mellbourn
- Rättighetsfrågor och perspektivskiften - en analys av H-G:s rättsvetenskapliga produktion, Joakim Nergelius
- JO - den förtroendevalda juristen, Peder Nielsen
- Offentlig anställning och privat yttrandefrihet, Vilhelm Persson
- Objektivitet i medier, förvaltning och forskning: ett statsvetenskapligt perspektiv, Olof Petersson
- Allmänna handlingar och offentliga befattningshavares rätt till privatliv, Jane Reichel
- En ny rättighet för tidningsutgivare - aspekter på artikel 15 i DSM-direktivet, Jan Rosén
- Repressalieförbudets konstitutionella räckvidd - förebild eller förfall?, Mikael Ruotsi
- Rättssäkerhet vid betygssättning, Sverker Scheutz
- Bestraffande skadestånd, Mårten Schultz
- Den svenska pressen borde vara stolt över sin hänsynsfullhet, Ola Sigvardsson
- Några reflexioner om tryck- och yttrandefrihet ur en justitiekanslers perspektiv, Anna Skarhed
- Kontrollmakten och statsrådsansvaret - i ett femtioårsperspektiv, Fredrik Sterzel
- Tankar om gränserna för leken mot bakgrund av idrottens autonomi och samhällsansvar, Odd Swarting
- Lost in transition, Richard Swartz
- Integritetsskydd i nya perspektiv, David Törngren
- HGA och SVCA - en enastående och stram rådgivare, Gabriel Urwitz
- Det litterära privilegiet - från "Märit" till idag, Lars Viklund
- Den oförvitlige ämbetsmannen - Axberger, objektivitetsprincipen, JO och behovet av saklighet och opartiskhet i statsförvaltningen, Jens Västberg, Lina Forzelius, Maria Ulfsdotter Klang och Anna Sellin
- Informationsfrihet och upphovsrätt - en balansakt, Monique Wadsted
- Om det personliga i kontrollmakten, Bertil Wennberg
- Sociala medier - yttrandefrihet och ansvar, Daniel Westman
- En vägledning om hur FN:s konvention om barnets rättigheter kan tolkas och tillämpas - fågel, fisk eller mittemellan?, Karin Åhman
- Informationsfriheten enligt Europadomstolen, Inger Österdahl
- Bibliografi

Redaktionskommité:

Anna Skarhed

Johan Hirschfeldt

Mikael Ruotsi

Daniel Westman

Stephan Carlsson
 
  © 2017 Jure AB