Regeringens skrivelse 2019/20:73 Riksrevisionens rapport om stöd till start av näringsverksamhet
� långsiktiga effekter och Arbetsförmedlingens arbetssätt
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2019/20:73 Riksrevisionens rapport om stöd till start av näringsverksamhet � långsiktiga effekter och Arbetsförmedlingens arbetssätt
Utgivningsår:2020
Omfång:95 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201920073
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Propositioner nr. 2019/20:73
Serie:Regeringens skrivelser nr. 2019/20:73
Ämnesord:Arbetsrätt , Associationsrätt och värdepappersrätt , Offentlig rätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

Riksrevisionen har undersökt om programmet Stöd till start av näringsverksamhet är en effektiv åtgärd jämfört med att delta i andra arbetsmarknadspolitiska program eller att kvarstå i öppen arbetslöshet.

Sammantaget visar Riksrevisionens granskning att programmet överlag fungerar bra men att effektiviteten kan förbättras. En positiv effekt på offentliga finanser har konstaterats, främst till följd av minskade utbetalningar från socialförsäkringssystemet efter att individerna deltagit i programmet. Granskningen visar dock att deltagandet i programmet inte leder till någon inkomstökning. Den samlade effekten på inkomsten var i slutet av uppföljningsperioden noll för män och negativ för kvinnor. Deltagandet i programmet ger vidare en tvetydig sysselsättningseffekt och en ökad risk för överskuldsättning. Den övergripande bilden är att effekten är sämre för utrikes födda än för inrikes födda. Andra iakttagelser är att förberedande utbildning är ett viktigt komplement för många och att Arbetsförmedlingen informerar om riskerna med att driva eget företag i varierande grad. Riksrevisionen lämnar ingen rekommendation till regeringen i sin rapport.

Regeringen anser att Riksrevisionens granskning bör vara ett viktigt bidrag till Arbetsförmedlingens styrning, användning och uppföljning av programmet Stöd till start av näringsverksamhet. Regeringen följer löpande att de resurser som tilldelas Arbetsförmedlingen används effektivt.

I och med denna skrivelse anser regeringen att Riksrevisionens rapport är slutbehandlad.
 
  © 2017 Jure AB