Den svenska förvaltningsmodellen
   
 
Författare:Heckscher Sten , m. fl.
Titel:Den svenska förvaltningsmodellen
Utgivningsår:2020
Omfång:301 sid.
Förlag:Institutet för rättshistorisk forskning
ISBN:9789186645144
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:Rättshistoriska studier nr. 28
Ämnesord:Rättshistoria , Offentlig rätt

Pris: 420 SEK exkl. moms

 

En god offentlig förvaltning har nämnts som en av Sveriges främsta tillgångar. Den förvaltningsmodell som har utvecklats i Sverige och Finland har – ur ett internationellt perspektiv – flera unika särdrag, t.ex. förbudet mot ministerstyre och den s.k. självständighetsprincipen. Det kan tyckas som en paradox, men medvetenhet och kunskap om dessa särdrag är av särskilt stort intresse för svenska jurister i en alltmer globaliserad värld.

Den svenska förvaltningsmodellen har formats under lång tid och präglats av olika historiska skeenden. Det bär syn för sägen att den svenska förvaltningsorganisationen även kallas för den Oxenstiernska modellen. Karakteristiskt för Axel Oxenstiernas förvaltningsmodell var dess rationella uppbyggnad, som gav den en för sin tid enastående effektivitet, ett arv som lever vidare i svensk statsförvaltning. Mot denna bakgrund faller det sig naturligt att den svenska förvaltningsmodellen studeras såväl ur offentligrättsligt, som ur rättshistoriskt perspektiv.

2013 och 2014 genomfördes två förvaltningsrättsliga-rättshistoriska konferenser i Olinska stiftelsens regi med just denna tematik. Föreliggande publikation, som ingår i Olinska stiftelsens skriftserie Rättshistoriska studier, innehåller bidrag från dessa konferenser.
 
  © 2017 Jure AB