JO:s ämbetsberättelse - avgiven vid riksmötet 2018/19
   
 
Titel:JO:s ämbetsberättelse - avgiven vid riksmötet 2018/19
Anmärkning:Redogörelse 2018/19:JO1
Utgivningsår:2018
Omfång:791 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:1819
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Beslutssamling
Serie:Justitieombudsmännens ämbetsberättelse nr. 2018/2019
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk , Offentlig rätt

Pris: 528 SEK exkl. moms

 

Riksdagens ombudsmän har i enlighet med 11 § lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän (fortsättningsvis benämnd instruk­tionen) överlämnat sin ämbetsberättelse (redog. 2018/19:JO1) för tiden den 1 juli 2017–30 juni 2018.

Organisation och verksamhet

Ämbetsberättelsen, som omfattar verksamhetsåret 2017/18, inleds med en skrivelse till riksdagen med uppgifter om myndigheten Riksdagens ombudsmäns (JO) organisation och verksamhet. Av redogörelsen framgår bl.a. ändingar av personal.

Av redogörelsen framgår vidare att instruktionen ändrades den 1 januari 2018 och att ändringen var av rättelsekaraktär.

Det anges även att JO:s arbetsordning reviderades vid två tillfällen under året. Den första revideringen avsåg dels verksamheten vid Opcat-enheten, dels att en ny justitieombudsman skulle tillträda ämbetet. Den andra revideringen innebar att justitieombudsmännens skyldighet att informera chefsjustitie­ombudsmannen om inspektioner ändrades till en skyldighet att samråda med chefsjustitieombudsmannen om inspektioner. Vidare förtydliga­des en bestämmelse så att det klart framgår att även föredragande kan verkställa inspektioner på uppdrag av en ombudsman. Även en bestämmelse om öppettider i registratorsexpeditionen ändrades. Dessutom ändrades bilagan till arbetsordningen mot bakgrund av att vissa ärendekategorier omfördelades mellan justitieombudsmännens ansvarsområden.

Det nyregistrerades 8 979 ärenden under verksamhetsåret, vilket innebär en ökning med 231 ärenden (2,6 procent) i förhållande till verksamhetsåret 2016/17. Det anges att ökningstakten från tidigare år har avtagit.

Av de nya ärendena var 8757 ärenden klagomålsärenden. De områden som har ökat mest i absoluta tal under året är ärenden som rör polis, socialtjänst, socialförsäkring samt miljö- och hälsoskydd.

Antalet nya inspektionsärenden eller andra initiativärenden minskade från 73 till 69 ärenden, och antalet lagstiftningsremisser ökade från 144 till 153.

Av ämbetsberättelsen framgår att ombudsmännen besvarade totalt 156 remisser under verksamhetsåret. Flertalet av remisserna kom från olika departement inom Regeringskansliet. Ett urval av remissyttrandena finns i bilaga 2 i ämbetsberättelsen.

Under verksamhetsåret avslutades 8 523 klagomålsärenden, vilket är drygt 200 fler än föregående verksamhetsår. Det anges att det avslutades färre initiativärenden och inspektionsärenden på tillsynsavdelningarna än före­gående verksamhetsår, medan Opcatenheten avslutade några fler inspektioner än året före.
 
  © 2017 Jure AB