SOU 2020:44 Grundlagsskadestånd - ett rättighetskydd för enskilda
� Betänkande från Kommittén Grundlagsskadestånd (Ju 2018:09)
   
 
Titel:SOU 2020:44 Grundlagsskadestånd - ett rättighetskydd för enskilda � Betänkande från Kommittén Grundlagsskadestånd (Ju 2018:09)
Utgivningsår:2020
Omfång:320 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789138250792
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2020:44
Ämnesord:Offentlig rätt , Skadeståndsrätt

Pris: 285 SEK exkl. moms

 

I 2 kap. regeringsformen regleras skyddet för de grundläggande fri- och rättigheterna. Skyddet, som varierar med avseende på grad och form, gäller i förhållande till det allmänna. Det finns inte någon särskild lagreglering om rätten till ersättning vid överträdelser av 2 kap. regeringsformen (”grundlagsskadestånd”). Kommittén har haft i uppdrag att överväga om rätten till ersättning från det allmänna för skada som orsakats vid överträdelser av 2 kap. regeringsformen bör utvidgas. Enligt kommitténs bedömning kan det på goda grunder ifrågasättas varför skyddet för fri- och rättigheter enligt regeringsformen är sämre och mer oklart än skyddet enligt Europakonventionen. Skyddet borde vara minst lika starkt. Det finns därför ett behov av att tydliggöra rättsläget i fråga om grundlagsskadestånd. Genom ett sådant tydliggörande påverkas rättighetsskyddet för enskilda i positiv riktning. Det gäller särskilt i fråga om ideell skada, som har en central betydelse i fråga om många rättighetsöverträdelser. En lagstiftning uppfyller enligt kommitténs uppfattning bättre kraven på effektivitet och förutsebarhet. En lagreglering framstår som det bästa sättet att uppnå en väl fungerande ordning på ett omfattande och komplicerat rättsområde, menar utredningen.

En bestämmelse med det överordnade syftet att tydliggöra rättsläget i fråga om grundlagsskadestånd och därigenom stärka skyddet för enskildas fri- och rättigheter bör tas in i skadeståndslagen. En övergripande målsättning bör vara att bestämmelsen ska bli en del av ett tydligt och överskådligt skadeståndsrättsligt system som ger förutsättningar för en rättssäker tillämpning. Bestämmelsen om konventionsskadestånd och Högsta domstolens rättspraxis bör vara vägledande.

Särskild utredare: Anders Eka
 
  © 2017 Jure AB