Lagen om försäkringsdistribution
� En kommentar
   
 
Författare:Gransbo Tord , Sjöberg Peter , Cernjul Erik
Titel:Lagen om försäkringsdistribution � En kommentar
Anmärkning:Ersätter Lagen om försäkringsförmedling.
Utgivningsår:2020
Omfång:483 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139021292
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Norstedts Gula Bibliotek
Ämnesord:Försäkringsrätt

Pris: 910 SEK exkl. moms

 

Denna lagkommentar avser det regelverk om försäkringsdistribution som gäller sedan den 1 oktober 2018. Vissa bestämmelser om tjänstepensionsförsäkring tillämpas dock fr.o.m. den 1 oktober 2019. Vid sidan av lagen om försäkringsdistribution kommenteras och återges också andra författningar från regeringen, Finansinspektionen och Europeiska kommissionen samt riktlinjer från Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa). Skälet till det är uppenbart; en heltäckande bild av distributionsregelverket kan endast ges genom att även dessa bestämmelser berörs. I sammanhanget bör nämnas att lagen och förordningen om försäkringsdistribution samt distributionsföreskrifterna från Finansinspektionen tillsammans utgör genomförandet av EU-direktivet om försäkringsdistribution i svensk rätt.

Författarna till denna lagkommentar har varit delaktiga i såväl förhandlingsarbetet på EU-nivå som det efterföljande lagstiftningsarbete som bedrivits i Finansdepartementet. De har även samverkat med Finansinspektionen i samband med framtagandet av myndighetsföreskrifterna om försäkringsdistribution. De analyser, bedömningar och tolkningsförslag som presenteras i kommentaren baseras på dessa samlade erfarenheter.

Lagkommentaren är avsedd för den praktiska tillämpningen hos försäkringsföretag, tjänstepensionsföretag, försäkringsförmedlare, advokater och andra som arbetar med inriktning på försäkring och pension.

 
  © 2017 Jure AB