SOU 2021:44 Tillgänglighetsdirektivet
   
 
Titel:SOU 2021:44 Tillgänglighetsdirektivet
Utgivningsår:2021
Omfång:676 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:9789152501184
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2021:44
Ämnesord:Offentlig rätt , Marknadsrätt , IT-rätt

Pris: 788 SEK exkl. moms

 

Utredningen om genomförandet av tillgänglighetsdirektivet har analyserat hur svensk rätt förhåller sig till direktivet och lämnat nödvändiga författningsförslag.

Beslutet omfattar

- datorer

- bankomater

- kortläsare för att betala med bankkort i till exempel en butik

- biljettautomater

- automater för incheckning, till exempel vid resor

- utrustning som behövs för digitala tjänster och medietjänster

- läsplattor

- digital kommunikation, till exempel e-post

- medietjänster som rör ljud och bild, till exempel tv, radio, film, musik, video och datorspel

- vissa tjänster inom resor med flyg, buss, tåg och båt

- e-böcker

- banktjänster

- e-handel.


Produkter

Alla produkter som omfattas av direktivet ska uppfylla de krav som fastställs.

Därutöver finns krav på vilka egenskaper, delar och funktioner som ska finnas för att personer med funktionsnedsättning ska få tillgång till att uppfatta, hantera, begripa och kontrollera produkten.

Utöver de allmänna kraven ställs sektorsspecifika krav på en del
produkters användargränssnitt och funktionella utformning.


Tjänster

Dessa åtgärder ska vidtas så att tjänsterna lämnas på ett sådant sätt att personer med funktionsnedsättning i största möjliga utsträckning kan använda dem:

- Tillgängligheten för de produkter som används vid tillhandahållandet
av tjänsten ska säkerställas.

- Information ska tillhandahållas om hur tjänsten fungerar och, om
produkter används vid tillhandahållandet av tjänsten, om dess koppling till dessa produkter samt om deras egenskaper när det gäller tillgänglighet och interoperabilitet med hjälpmedel.

- Webbplatser, inklusive tillhörande nätapplikationer, och tjänster för
mobila enheter, inklusive mobilappar, ska göras tillgängliga på ett
enhetligt och ändamålsenligt sätt genom att de görs uppfattningsbara, hanterbara, begripliga och robusta.

- Om stödtjänster (hjälp-deskar, teletjänstcentraler, teknisk support,
samtalsförmedlande tjänster och utbildningstjänster) finns att tillgå
ska de, via tillgängliga kommunikationssätt, tillhandahålla information om tjänstens tillgänglighet och kompatibilitet med tekniska hjälpmedel.


Även för tjänster finns sektorsspecifika krav.

Tidpunkt för ikraftträdande

Kraven ska gälla produkter och tjänster på marknaden efter den
28 juni 2025.

För tjänster gäller i vissa fall ett senare ikraftträdande dock senast
den 28 juni 2030. Självbetjäningsterminaler får under vissa förutsättningar fortsätta att användas under en period av 20 år efter det att de togs i bruk.
 
  © 2017 Jure AB