Domstolsprövning av förvaltningsbeslut
� Svensk, dansk och österrikisk rätt i komparativ belysning
   
 
Författare:Larsson Torvald
Titel:Domstolsprövning av förvaltningsbeslut � Svensk, dansk och österrikisk rätt i komparativ belysning
Utgivningsår:2021
Omfång:477 sid.
Förlag:Lunds universitet
ISBN:9789178956869
Typ av verk:Akademisk avhandling
Ämnesord:Offentlig rätt , Processrätt , Utländsk rätt

Pris: 450 SEK exkl. moms

 

Denna avhandling omfattar en komparativ studie av systemen för domstolsprövning av förvaltningsbeslut enligt svensk, dansk och österrikisk rätt. Framställningen omfattar en rättslig analys av de regler och principer som styr dels när en domstolsprövning av förvaltningsbeslut kan komma till stånd (vilka sakprövningsförutsättningar som gäller), dels vad en sådan prövning omfattar och kan leda till (sakprövningens innehåll och utfall). Företeelsen domstolsprövning av förvaltningsbeslut aktualiserar vissa grundläggande intressen och funktioner. Å ena sidan finns det intressen som talar för att det ska finnas tillgång till domstolsprövning av förvaltningsbeslut. Hit hör att ge enskilda rättsskydd och att tillhandahålla en oberoende rättslig kontroll av den offentliga maktutövningen. Å andra sidan finns det intressen som kan motivera att domstolsprövningen i vissa avseenden bör begränsas. Hit hör att förvaltningen kan ha en expertkunskap och demokratisk legitimitet som domstolarna saknar. I avhandlingen analyseras hur systemen för domstolsprövning av förvaltningsbeslut i Sverige, Danmark och Österrike väger dessa olika intressen och funktioner mot varandra.

Utöver en inledning (kapitel 1) omfattar avhandlingen fem kapitel. I kapitel 2 undersöks den historiska utvecklingen av systemen för domstolsprövning av förvaltningsbeslut i de tre länderna. I kapitel 3 ges en övergripande presentation av de tre ländernas förvaltnings- och domstolssystem. I kapitel 4 analyseras de regler och principer som styr sakprövningsförutsättningarna. I kapitel 5 analyseras sakprövningens innehåll och utfall. Kapitel 6 innehåller en sammanfattning och diskussion av avhandlingens huvudsakliga resultat.
 
  © 2017 Jure AB