Prop. 2021/22:42 Föreningsfrihet och terroristorganisationer
   
 
Titel:Prop. 2021/22:42 Föreningsfrihet och terroristorganisationer
Utgivningsår:2021
Omfång:43 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:202122042
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2021/22:42
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

Terrorism utgör en svår påfrestning för drabbade samhällen och hotar såväl internationell fred och säkerhet som nationell säkerhet. Terrorism innefattar brottslighet av mycket allvarlig och systemhotande natur och är ett av de allvarligaste hoten mot demokratin, det fria utövandet av mänskliga rättigheter och den ekonomiska och sociala utvecklingen. Sverige behöver därför ha goda möjligheter att kunna ingripa mot terrorism.

I propositionen föreslår regeringen en ändring i regeringsformen som innebär utökade möjligheter att genom lag begränsa föreningsfriheten när det gäller sammanslutningar som ägnar sig åt eller understöder terrorism. Den föreslagna ändringen möjliggör för lagstiftaren att exempelvis införa en bredare kriminalisering av deltagande i en terroristorganisation eller ett förbud mot terroristorganisationer. Genom ändringen kommer Sverige att kunna bekämpa terrorism på fler och nya sätt.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.
 
  © 2017 Jure AB