Prop. 2021/22:59 Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten
   
 
Titel:Prop. 2021/22:59 Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten
Utgivningsår:2021
Omfång:114 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:202122059
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2021/22:59
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

I propo­sitionen före­slås ändringar i tryck­frihets­förord­ningen, yttrande­frihets­grund­lagen och lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryck­frihets­förord­ningens och yttrande­frihets­grund­lagens områden.

Förslagen innebär bl.a. följande.

- Yttrande­frihets­grund­lagens territo­riella tillämp­nings­område utvidgas till att omfatta vissa satellit­sänd­ningar av program som i dag anses utgå från utlan­det men som har en mycket stark svensk anknyt­ning.

- Bestäm­melser införs i tryck­frihets­förord­ningen och yttrande­frihets­grund­lagen som ska möjlig­göra en tillämp­ning av skydds­lagens (2010:305) avbild­nings­förbud på det grund­lags­skyd­dade området.

- Den s.k. webb­sänd­nings­regelns tillämp­nings­område begrän­sas till att avse sådana aktörer som har grund­lags­skydd enligt data­bas­regeln.

- Skyddet för den person­liga inte­gri­teten stärks genom att grund­lags­skyddet för sök­tjänster som offen­tlig­gör person­upp­gifter om lag­över­trädelser begränsas.

- Yttrande­frihets­grund­lagen ändras för att möjlig­göra villkor för och gransk­ning av public service-företagens program­verk­samhet på internet.

- Yttrande­frihets­grund­lagens utrymme för krav på vidare­sänd­ning av vissa program förtydligas och utvidgas.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.
 
  © 2017 Jure AB