Ds 2021:31 En skyldighet att beakta vissa samhällsintressen vid offentlig upphandling
   
 
Titel:Ds 2021:31 En skyldighet att beakta vissa samhällsintressen vid offentlig upphandling
Utgivningsår:2021
Omfång:49 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:9789152502419
Serie:Ds, departementsserien nr. 2021:31
Ämnesord:Marknadsrätt , Offentlig rätt

Pris: 136 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås en skyldighet för upphandlande myndigheter och enheter att beakta klimatet vid offentlig upphand­ling.

Myndigheterna och enheterna ska även beakta miljön, männi­skors hälsa, djuromsorg samt sociala och arbetsrättsliga aspekter när det är relevant med hänsyn till upp­hand­lingens syfte. Vidare föreslås att upphandlande myndigheter och enheter ska besluta om riktlinjer för hur nämnda intressen ska beaktas.

Lagändringarna föreslås träda ikraft den 1 juli 2022.

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 31 januari 2022
 
  © 2017 Jure AB