Forvaltningskontrakter
� Retlige studier over forvaltningens aftaler til varetagelse af myndighedsopgaver over for borgere med særligt henblik på myndighedsudøvelse
   
 
Författare:Grønved Nielsen Rasmus
Titel:Forvaltningskontrakter � Retlige studier over forvaltningens aftaler til varetagelse af myndighedsopgaver over for borgere med særligt henblik på myndighedsudøvelse
Utgivningsår:2021
Omfång:880 sid.
Förlag:Karnov Group DK
ISBN:9788761942814
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Akademisk avhandling
Ämnesord:Offentlig rätt , Förmögenhetsrätt , Utländsk rätt

Pris: 2637 SEK exkl. moms

 

Bogen omhandler den offentlige forvaltnings brug af aftaler til varetagelse af myndighedsopgaver over for borgere med særligt fokus på aftaler om eller i tilknytning til myndighedsudøvelse. Eksempelvis kan nævnes ejendomshandler under ekspropriationstrussel, forligsmæssig bilæggelse af skattetvister og kommunale udbygningsaftaler. Sådanne aftaler – forvaltningskontrakter – aktualiserer en lang række almene og særegne juridiske problemstillinger, der kun i begrænset omfang har været undersøgt tidligere.Bogens teoretiske bidrag indeholder en kritisk analyse af den traditionelle sondring mellem offentlig ret og privatret samt en præsentation af forvaltningskontrakten som juridisk fænomen, der er udbredt i praksis, og som påkalder sig særskilt retsvidenskabelig interesse. Med afsæt heri gennemføres en række studier af forvaltningskontrakternes indgåelse og retsvirkninger fordelt på følgende tematikker: Materielle indgåelsesbetingelser, kompetence, aftaleindgåelsesproces, bindingsvirkning og ændringsadgang, fortolkning, tredjepartsspørgsmål, sanktionering, ugyldighed samt tvistløsning/kontrol. Dermed introduceres og analyseres talrige konkrete problemstillinger af praktisk og teoretisk interesse, som forvaltningskontrakterne giver anledning tid. Analyserne giver samlet set grundlag for at konkludere, at der i vidt omfang kan identificeres almindelige normer angående forvaltningskontrakter, der henter næring fra både forvaltningsretlige og kontraktsretlige forestillinger. Dermed tegnes konturerne af en almindelig forvaltningskontraktsret.Denne afhandling er af Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet antaget til offentligt at forsvares for den juridiske doktorgrad. Forsvaret finder sted fredag den 3. december 2021, kl. 13.00 i Nanna Berg auditoriet (9A.1.01), Njalsgade 76, 1. sal.


Målgruppe

Bogen er henvender sig både til teoretikere og praktikere, herunder offentlige myndigheder på alle niveauer og private personer og virksomheder, der interagerer med det offentlige, inklusive deres rådgivere.


Om forfatteren

Rasmus Grønved Nielsen (f. 1992) er cand.jur. (2016) og pt. ansat som adjunkt i forvaltningsret ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet. Læs mere her.

----------------------------------------------------------------------------------------------
Bogens indhold:

Del I. Indledning

Kapitel 1 Emne og formål
Kapitel 2 Metode og retskilder

Del II. Teoretisk grundlægning

Kapitel 3 Tradition: Skismaet mellem privatret og offentlig ret
Kapitel 4 Integration
Kapitel 5 Forvaltningskontrakter

Del III. Forvaltningskontraktsretlige studier

Afdeling A: Stiftelsesproblematikker

Kapitel 6 Dispositionsgrundlag: Materielle indgåelsesbetingelser
Kapitel 7 Kompetence
Kapitel 8 Aftaleindgåelsesproces

Afdeling B: Retsvirkningsproblematikker

Kapitel 9 Bindingsvirkning og ensidig ændringsadgang
Kapitel 10 Fortolkning
Kapitel 11 Sanktionering
Kapitel 12 Tredjepartsspørgsmål

Afdeling C: Kontrolproblematikker

Kapitel 13 Ugyldighed (tilsidesættelse)
Kapitel 14 Aftaleprøvelse

Del IV. Afslutning

Kapitel 15 Konklusion
Kapitel 16 Perspektiver
 
  © 2017 Jure AB