Säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods
� En nyckel till ökad säkerhet
   
 
Författare: Sallander Ann-Sophie , Nuldén Urban
Titel:Säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods � En nyckel till ökad säkerhet
Utgivningsår:2022
Omfång:250 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172238701
Ämnesord:Sjö- och transporträtt , Offentlig rätt

Pris: 350 SEK exkl. moms

 

Den här boken handlar om säkerhetsrådgivare för säkrare transporter av farligt gods. Forskningen som presenteras utgör resultatet av ett tvärvetenskapligt samarbete mellan juridik och informatik, vilket har finansierats av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Det övergripande syftet med undersökningen är att studera funktionen säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods som en nyckel för ökad säkerhet. För att uppfylla syftet formuleras tre bredare forskningsfrågor.

Den första frågan rör hur säkerhetsrådgivarnas bakgrunder, utmaningar relaterat till regelverken, arbetsuppgifter, lokala förutsättningar, roller och ansvar ser ut i Sverige. Den andra frågan rör MSB och hur myndighetens roller, som har anknytning till säkerhetsrådgivarna, ser ut. Den första och andra frågan avser att öka förståelsen för, och bidra till ökad kunskap om, funktionen säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods. Den tredje frågan omfattar en identifiering av vilka åtgärder som bör vidtas för att skapa mer gynnsamma förutsättningar för säkerhetsrådgivare att fungera som nyckelpersoner för säkrare transporter av farligt gods. Det vill säga, hur kan säkerhetsrådgivarrollen synliggöras och stärkas?

Undersökningen bygger i hög utsträckning på intervjumaterial, där säkerhetsrådgivarna med egna ord får återge och reflektera över bland annat sin roll, utmaningar och vardag. I boken ges även förslag på ämnen för egen reflektion och fortsatt diskussion. Boken kan med fördel läsas exempelvis av både blivande och redan praktiserande säkerhetsrådgivare; ansvariga inom verksamheter och organisationer och myndigheter som hanterar farligt gods eller transport av sådant gods; medlemmar i intresseorganisationer; anställda vid tillsynsmyndigheter för transport av farligt gods och departement; forskare; och andra med intresse för säkerhet, komplexa regelverk, transporter och farligt gods.
 
  © 2017 Jure AB