Prop. 2021/22:229 Grundlagsskadestånd – ett rättighetsskydd för enskilda
   
 
Titel:Prop. 2021/22:229 Grundlagsskadestånd – ett rättighetsskydd för enskilda
Utgivningsår:2022
Omfång:72 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:202122229
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2021/22:229
Ämnesord:Skadeståndsrätt , Offentlig rätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår att det i skadeståndslagen införs en möjlighet till skadestånd från stat och kommun vid överträdelser av grundläggande fri- och rättigheter enligt 2 kap. regeringsformen. Sådant skadestånd ska enligt förslaget dock betalas endast i den utsträckning det är nödvändigt för att gottgöra överträdelsen.

Genom förslaget lyfts regeringsformen fram i rättstillämpningen och rättsläget tydliggörs i fråga om skadestånd vid överträdelser av de grundläggande fri- och rättigheterna i 2 kap. regeringsformen. Därigenom stärks skyddet för enskildas fri- och rättigheter.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022.
 
  © 2017 Jure AB