Rättens utredningsansvar i migrationsprocessen
� Officialprincipens tillämpning i asylmål
   
 
Författare:Cegrell Karlander Isa
Titel:Rättens utredningsansvar i migrationsprocessen � Officialprincipens tillämpning i asylmål
Anmärkning:
Utgivningsår:2023
Omfång:420 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139025900
Ämnesord:Straffrätt , Offentlig rätt

Pris: 582 SEK exkl. moms

 

Vad betyder det att rätten har ett utredningsansvar? På vilka sätt inverkar officialprincipen på migrationsprocessen? Skiljer sig migrationsprocessen från förvaltningsprocessen? Kan begreppet ”robusthet” användas för att avgöra när ett mål ska anses vara tillräckligt utrett och därmed klart för avgörande? Vilka särskilda utmaningar ställs domstolen inför när det gäller asylmål?

En rättssäker prövning av förvaltningsmål förutsätter att rätten fullgör sitt utredningsansvar enligt 8 § förvaltningsprocesslagen. Dess närmare tillämpning i migrationsmål undersöktes i Isa Cegrell Karlanders avhandling Officalprincipen i migrationsprocessen, som lades fram vid Uppsala universitet år 2021.

I denna bok, som är en bearbetad version av avhandlingen, diskuterar författaren innebörden av utredningsansvaret utifrån ett såväl processrättsligt som migrationsrättsligt perspektiv. Boken täcker frågor om officialprincipens betydelse, särdrag i migrationsprocessen, robusthet och asylprövningens prognostiska karaktär.

Boken introducerar läsaren till processrättsliga begrepp och förvaltningsprocessuella utgångspunkter med avseende på rättens utredningsansvar, men den innehåller också fördjupningar avseende migrationsprocessen och bevisrättsliga frågor i asylmål. Migrationsöverdomstolens tillämpning av utredningsansvaret i migrationsprocessen analyseras utifrån ett femtiotal avgöranden.
 
  © 2017 Jure AB