Medicinsk rätt 2023
   
 
Titel:Medicinsk rätt 2023
Utgivningsår:2023
Omfång:435 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144164380
Typ av verk:Författningssamling
Ämnesord:Offentlig rätt , Straffrätt

Pris: 389 SEK exkl. moms

 

Medicinsk rätt 2023 - lagbok för hälso- och sjukvård innehåller författningar av särskild betydelse för läkare och personal inom vård och omsorg. Boken inkluderar förutom hälso- och sjukvårdslagstiftning även författningar från socialrätt, civilrätt, arbets- och diskrimineringsrätt, familjerätt, straffrätt, förvaltningsrätt och kommunalrätt.

Författningssamlingen innehåller författningstext, tre innehållsförteckningar, sorterade i ämnes-, bokstavs- och kronologisk ordning samt ett sakregister för att underlätta snabb sökning.

InnehållsförteckningAbortlag (1974:595) 191

Brottsbalk (1962:700) (1, 3–4, 6, 9, 14, 20, 23–24 och 29–31 kap.) 414

Diskrimineringslag (2008:567) 164

Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande 
 hälso- och sjukvård 283

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1394/2007 av den 13 november 2007 om läkemedel för avancerad terapi och 
 om ändring av direktiv 2001/83/EG och förordning (EG) nr 726/2004 278

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen 247

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på 
 behandling av personuppgifter [GDPR] 72

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 536/2014

 av den 16 april 2014

 om kliniska prövningar av humanläkemedel och 
 om upphävande av direktiv 2001/20/EG

333

Europeisk social stadga (SÖ 1998:35) (reviderad) 28

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna 37

Förordning (2018:307) om donationsregister hos Socialstyrelsen 222

Förordning (2008:363) om provtagning för hivinfektion 228

Förordning (1991:1472) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård 307

Förordning (1994:362) om vårdavgifter m.m. för vissa utlänningar 198

Förvaltningslag (2017:900) 123

Föräldrabalk (1949:381) (1, 6, 10–13 och 17 kap.) 144

Hälso- och sjukvårdsförordning (2017:80) 189

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) 184

Inspektionen för vård och omsorgs föreskrifter (HSLF-FS 2017:41) om anmälan av händelser som har medfört eller hade kunnat 
 medföra en allvarlig vårdskada (lex Maria) 376

Kommunallag (2017:725) 126

Lag (2018:1091) med kompletterande bestämmelser om etisk granskning till EU:s förordning om kliniska prövningar av humanläkemedel 328

Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning 116

Lag (2021:600) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar om medicintekniska produkter 328

Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 399

Lag (1982:80) om anställningsskydd 157

Lag (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. 202

Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
 friheterna [EKMR] 20

Lag (2013:513) om ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 242

Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor 206

Lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter 170

Lag (2006:351) om genetisk integritet m.m. 218

Lag (2009:366) om handel med läkemedel 322

Lag (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd 241

Lag (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. 223

Lag (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken (1 kap.) 381

Lag (1987:269) om kriterier för bestämmande av människans död 195

Lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning 195

Lag (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. 319

Lag (2001:499) om omskärelse av pojkar 202

Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård 295

Lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård 302

Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 245

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 405

Lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården 245

Lag (1995:831) om transplantation m.m. 199

Lag (2008:962) om valfrihetssystem 141

Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall 395

Läkemedelslag (2015:315) 309

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) (1–14, 21, 23–26 och 44 kap.) 52

Patientdatalag (2008:355) 223

Patientlag (2014:821) 243

Patientskadelag (1996:799) 200

Patientsäkerhetsförordning (2010:1369) 237

Patientsäkerhetslag (2010:659) 228

Regeringsform (1974:152) 10

Skadeståndslag (1972:207) 412

Smittskyddsförordning (2004:255) 217

Smittskyddslag (2004:168) 209

Socialförsäkringsbalken (2010:110) (51 kap.) 379

Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2021:52) om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården 376

Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2015:10) om basal hygien i vård och omsorg 368

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:40) om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och 
 sjukvården [ändrad t.o.m. HSLF-FS 2020:56] 119

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården 369

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:40) om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete 374

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och 
 tandvård 361

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:11) om hälsoundersökning av asylsökande m.fl. 367

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:7) om livsuppehållande behandling 364

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 365

Socialtjänstlag (2001:453) 381

Steriliseringslag (1975:580) 191

Tandvårdsförordning (1998:1338) 194

Tandvårdslag (1985:125) 192

Tryckfrihetsförordning (1949:105) 41
 
  © 2017 Jure AB