Prop. 2022/23:40 Absolut sekretess hos domstol i mål och ärenden enligt konkurrenslagen för uppgifter i vissa handlingar
   
 
Titel:Prop. 2022/23:40 Absolut sekretess hos domstol i mål och ärenden enligt konkurrenslagen för uppgifter i vissa handlingar
Utgivningsår:2022
Omfång:15 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:202223040
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2022/23:40
Ämnesord:Offentlig rätt , Processrätt , Marknadsrätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås en ny bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) om absolut sekretess hos domstol i mål och ärenden enligt konkurrenslagen (2008:579) för uppgifter i förklaringar inom ramen för eftergiftsprogram och förlikningsinlagor.

Den föreslagna bestämmelsen utgör ett led i genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1 av den 11 december 2018 om att ge medlemsstaternas konkurrensmyndigheter befogenhet att mer effektivt kontrollera efterlevnaden av konkurrensreglerna och om att säkerställa en väl fungerande inre marknad.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 maj 2023.
 
  © 2017 Jure AB