Miljöskadestånd och grannansvar
   
 
Författare:Bengtsson Bertil
Titel:Miljöskadestånd och grannansvar
Utgivningsår:2023
Omfång:162 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139028536
Ämnesord:Skadeståndsrätt , Miljörätt , Fastighetsrätt

Pris: 434 SEK exkl. moms

 

Miljöskadestånd och grannansvar är en utvidgad upplaga av författarens tidigare framställning Skadestånd för miljöskada. Boken behandlar skadeståndsansvar för miljöskador och vissa andra skador i en verksamhets omgivning, där rättsläget har visat sig förvånande oklart. Rättsområdet kan sägas ligga mellan skadeståndsrätten och miljörätten, vilket sannolikt har bidragit till att det ofta kommit i skymundan i den rättsvetenskapliga debatten, särskilt på senare år.

Denna framställning rör framförallt de delvis svårtolkade skadeståndsreglerna i 32 kap. miljöbalkens samt de kompletterande reglerna, det s.k. grannansvaret, i 3 kap. 1 § jordabalken.

Boken är närmast avsedd för praktiker men kan vara av intresse även för andra som vill fördjupa sig i ämnet.
 
  © 2017 Jure AB