Europarättens tillämpning
   
 
Författare:Bernitz Ulf , Bernitz Hedvig
Titel:Europarättens tillämpning
Anmärkning:
Utgivningsår:2023
Omfång:429 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139028192
Serie:Institutet för rättsvetenskaplig forskning nr. 220
Ämnesord:EU-rätt , Internationell rätt , Offentlig rätt

Pris: 629 SEK exkl. moms

 

Det grundläggande temat för denna bok är hur europarätten, och därvid främst unionsrätten, tillämpas med särskild inriktning på Sverige. Alla bokens kapitel behandlar detta tema utifrån olika aspekter, delvis mera generellt och delvis med inriktning på mera specifika ämnen eller rättsfall som har aktualiserat bredare frågeställningar. Ur ett kritiskt perspektiv behandlar författaren det svenska rättsläget och svensk rätts integration i europarätten, där Sverige och svensk rättstillämpning fortfarande ibland synes stå litet vid sidan av.

Ämnen som tas upp är bland annat:

• Rättighetsstadgans tillämpning och genomslag i svensk rätt

• Svenska domstolars benägenhet att begära förhandsavgöranden

• Europarättens tillämpning på den inre marknaden med viss tyngdpunkt på rättsutvecklingen inom immaterialrätten, konkurrens- och marknadsrätten och konsumenträtten.
 
  © 2017 Jure AB