Ds 2023:25 Polisens rätt att skjuta
� En ny reglering om laga befogenhet att använda skjutvapen
   
 
Titel:Ds 2023:25 Polisens rätt att skjuta � En ny reglering om laga befogenhet att använda skjutvapen
Utgivningsår:2023
Omfång:214 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:9789152506950
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2023:25
Ämnesord:Offentlig rätt , Straffrätt , Kriminologi

Pris: 136 SEK exkl. moms

 

Utredningen har haft i uppdrag att utreda hur polisens använd­ning av skjut­vapen bör regleras. I upp­draget har det bland annat ingått att se över den nuvarande regle­ringen och lämna förslag på en ny reglering som kan ersätta skjut­kun­görelsen.

Lagstödet för polisens använd­ning av skjut­vapen finns i dag i bestäm­mel­serna om laga befogen­het att använda våld i polislagen och brotts­balken samt i de allmänna ansvars­frihets­bestäm­mel­serna i 24 kap. brotts­balken. Särskilda regler om polisens rätt att använda skjut­vapen finns i kun­görelsen om polisens använd­ning av skjut­vapen (skjut­kun­görelsen). Kun­görelsens bestäm­melser anses utgöra verk­ställig­hets­före­skrifter till nämnda lagrum.

I promemorian föreslås att skjut­kun­görelsen ska ersättas av en ny lag (i det följande skjut­lagen) som själv­ständigt och exklusivt reglerar när polisen har laga befogen­het att använda skjut­vapen.

Reglerna om laga befogen­het att använda skjut­vapen har delats upp i två sam­verkande bestäm­melser där den första uttöm­mande reglerar i vilka situa­tioner och i vilka syften använd­ning av skjut­vapen kan komma i fråga och den andra inne­håller generella begrän­sande rekvisit.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2025, samtidigt som skjut­kun­görel­sen upphävs.
 
  © 2017 Jure AB