Vårdnadstvister
� En rättssociologisk studie av tingsrätts funktion vid handläggningen av vårdnadskonflikter med utgångspunkt från barnets bästa
   
 
Författare:Rejmer Annika
Titel:Vårdnadstvister � En rättssociologisk studie av tingsrätts funktion vid handläggningen av vårdnadskonflikter med utgångspunkt från barnets bästa
Utgivningsår:2003
Omfång:248 sid.
Förlag:Lunds universitet
ISBN:9172671424
Typ av verk:Akademisk avhandling
Serie:Lunds studies in sociology of law nr. 16
Ämnesord:Allmän rättslära , Familjerätt

Pris: 476 SEK exkl. moms

 

I Sverige bryter drygt 30 000 föräldrapar årligen upp från sin relation. Tillsammans har dessa föräldrar cirka 55 000 barn. I samband med föräldrarnas separation skall frågor om de gemensamma barnens vårdnad, boende och umgänge lösas. De flesta föräldrar klarar detta på egen hand eller med stöd av samarbetssamtal eller familjerådgivning, men ungefär 10 procent av de separerande föräldrarna vänder sig till domstol för att få hjälp med att lösa dessa frågor. Det innebär att cirka 6 000 barn årligen upplever att deras föräldrar strider om vårdnaden i tingsrätt. Denna rättssociologiska avhandlings syfte är att undersöka tingsrätts funktion vid handläggning av vårdnadskonflikter med utgångspunkt från barnets bästa. Mer specifikt avser studien att belysa dels relationen mellan familj och samhälle under tingsrätts handläggning av konflikten, dels relationen mellan det civilrättsliga och det offentligrättsliga systemet, det vill säga mellan tingsrätt och socialförvaltning samt mellan en mer terapeutiskt styrd och en legalt baserad konfliktlösning. Dessutom syftar studien till att belysa relationen mellan å ena sidan olika professionella aktörer som handlägger vårdnadstvister och å andra sidan relationen mellan de professionella aktörerna och föräldrarna. Slutligen anvisar studien, mot bakgrund av dess resultat, vilka möjligheter det finns att modifiera handläggningsordningen för att i högre grad uppnå en hållbar lösning av vårdnadskonflikten i enlighet med barnets bästa. I ett övergripande inomvetenskapligt perspektiv avser projektet att belysa mellanmänsklig konfliktlösning inom ramen för det moderna samhället.
 
  © 2017 Jure AB