Consolidating Legal Reform in Central and Eastern Europe
� an anthology
   
 
Författare:Fogelklou Anders , Sterzel Fredrik
Titel:Consolidating Legal Reform in Central and Eastern Europe � an anthology
Utgivningsår:2003
Omfång:322 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:918758218X
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:Rättsfondens skriftserie nr. 37
Ämnesord:Allmän rättslära

Pris: 287 SEK exkl. moms

 

De totalitära regimernas sönderfall i Central- och Östeuropa är efterkrigstidens viktigaste händelse. Utvecklingen därefter belyser flera grundläggande principfrågor som det är angeläget att följa. Det gäller övergången från totalitärt till demokratiskt styre, från planekonomi till marknadsekonomi och utvecklingen mot rättsstater. De båda första av dessa frågor har blivit ganska väl uppmärksammade i litteraturen. Den tredje däremot har knappast fått det beaktande som den förtjänar.

Rättsfonden har sett det som en viktig uppgift att bidra till kunskapen om de f.d. totalitära staternas utveckling mot rättsstater. Att stiftelsens krav på en etisk dimension är uppfyllt ligger i öppen dag. Redan år 1996 tog stiftelsen initiativet till en antologi på svenska som utkom år 1997 med titeln På väg mot rättsstater i Östeuropa. Där belystes utvecklingen i Ryssland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern och Bulgarien.

Rättsfonden har ansett det angeläget att hålla denna antologi aktuell samt komplettera den till att omfatta flera stater av intresse, främst alla kandidatländer till Europeiska Unionen från denna del av Europa. Det har också förefallit naturligt att framställa den andra och mera täckande upplagan på engelska. En sådan ny version läggs härmed fram med den med hänsyn till utvecklingen ändrade titeln Consolidating Legal Reform in Central and Eastern Europe. Den innehåller aktuella bidrag rörande samtliga förut täckta länder samt Rumänien och Slovenien.

Det vetenskapliga huvudansvaret har, liksom för den första upplagan, vilat på professorn i östeuropeisk rätt vid Uppsala universitet Anders Fogelklou. Medredaktör har varit stiftelsens ordförande, f.d. justitierådet och professorn i konstitutionell rätt Fredrik Sterzel. Boken är skriven på engelska.
 
  © 2017 Jure AB