Avtal mellan kommuner och enskilda
� avtalsslut och rättsverkningar
   
 
Författare:Madell Tom-Erik
Titel:Avtal mellan kommuner och enskilda � avtalsslut och rättsverkningar
Utgivningsår:2000
Omfång:179 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139006433
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Offentlig rätt

SLUT på förlag

 

I denna bok belyses olika rättsliga frågeställningar som uppkommer när det allmänna sluter avtal. Eftersom användande av avtal inom kommunal verksamhet kan få såväl offentligrättsliga som privaträttsliga rättsverkningar fungerar boken som ett stöd vid såväl avtalsslut som vid bedömningen av avtalens rättsverkningar. Här behandlas bl.a. kommunens kompetens att sluta avtal utifrån kommunallagen och speciallagstiftning samt de offentligrättsliga principer som måste beaktas. Vidare berörs vid vilken tidpunkt parterna blir bundna av ett avtal och de civilrättsliga konsekvenserna av att ett beslut om att sluta avtal upphävts i förvaltningsrättslig ordning samt möjligheterna till återgång och rättelse. Vem som med bindande verkan har befogenhet att sluta avtal, kommunens möjligheter att ställa villkor på motparten och möjligheterna att ensidigt ändra förutsättningarna för ingångna avtal tas också upp.
 
  © 2017 Jure AB