Rätten och säkerheten i IT-samhället
� Nordisk årsbok i rättsinformatik 2004
   
 
Författare:Seipel Peter
Titel:Rätten och säkerheten i IT-samhället � Nordisk årsbok i rättsinformatik 2004
Utgivningsår:2006
Omfång:187 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9172232315
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:Nordisk årsbok i rättsinformatik nr. 2004
Ämnesord:IT-rätt , Offentlig rätt

Pris: 325 SEK exkl. moms

 

Den nordiska rättsinformatikkonferensen år 2004 ägde rum i Stockholm och tog sig an temat ”Rätten och säkerheten i IT-samhället”. Flera av inläggen vid konferensen publiceras nu i Nordisk årsbok. Ordningen för presentationen i årsboken är delvis en annan än i konferensprogrammet och ett par bidrag är fristående tester med nära anknytning till de teman som behandlades vid konferensen.

De fyra inledande bidragen tar sig an säkerhetsfrågor på en hög nivå som enkelt kan beskrivas som samhällsnivån. Därefter kommer tre inlägg som tar sikte på mer speciella frågor
där risker behandlas i en viss kontext såsom personuppgiftsskydd, polisverksamhet och finansiella transaktioner. Den tredje gruppen av bidrag, slutligen, handlar alla om forskning kring rätt och säkerhet.

Allmänt kan sägas att detta forskningsfält är angeläget samtidigt som det är svårt. Att det är angeläget hänger bl.a. samman med att informationssäkerhet är på väg att bli en avgörande faktor för användningen av IT i samhället: säkerhetsproblemen måste få tillfredsställande lösningar, annars kommer utvecklingen inte bara att bromsas utan att allvarligt stagnera. Juridiken har viktiga uppgifter och dessa uppgifter och verktygen att hantera dem behöver analyseras på djupet. Men forskningsfältet kräver helhetssyn och användning av tvärvetenskaplig metod, framför allt hämtad från teoribildningen om informationssäkerhet. Traditionell rättsdogmatik räcker ett stycke på väg
men måste byggas på med rättsinformatiska grepp.

Ur innehållet:

Ann-Louise Eksborg, Samhällets krisberedskap – problem och möjligheter

Nicklas Lundblad, Säkerheten, rätten och e-handeln

Jörgen Nilsson, Informationssäkerhet i domstolsväsendet

Peter Seipel, E-risker i ett rättsligt perspektiv

Peter Blume, Persondatabeskyttelsens fremtid

Anders Ahlqvist, Nya varianter av internetrelaterade bedrägerier

Olav Torvund, Sikkerhet og tillit i finansielle transaksjoner

Tuomas Pöysti, Forskning om rätt och säkerhet

Dag Wiese Schartum, Norsk regelverk vedrørende informasjonssikkerhet – oversikt og struktur vurdert i lys av ønsket om samordning

Helena Andersson, Rättsvetenskaplig forskning om säkerhet i IT-samhället

Ahti Saarenpää, Datasäkerhetens gamla och nya utmaningar
 
  © 2017 Jure AB