Prop. 2009/10:167 Kemikalietillsynen
   
 
Titel:Prop. 2009/10:167 Kemikalietillsynen
Utgivningsår:2010
Omfång:72 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200910167
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2009/10:167
Ämnesord:Offentlig rätt , Miljörätt

Pris: 38 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att kommunernas ansvar för kemikalietillsynen enligt 26 kap. miljöbalken upphör. I stället klargörs länsstyrelsernas tillsynsansvar. Huvudansvaret för tillsynen på central nivå ska även i fortsättningen ligga hos Kemikalieinspektionen. Däremot får Arbetsmiljöverket och Transportstyrelsen ett utökat ansvar för tillsynen över EU:s kemikalieregistreringsförordning.
 
  © 2017 Jure AB