Prop. 2016/17:96 Utvidgning av Tivedens nationalpark
   
 
Titel:Prop. 2016/17:96 Utvidgning av Tivedens nationalpark
Utgivningsår:2017
Omfång:27 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201617096
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 201696
Ämnesord:Miljörätt , Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner att Tivedens nationalpark utvidgas med områden som angränsar till parken. Utvidgningen innebär att nationalparkens areal ökas från 1 352 hektar till 2 030 hektar. Genom utvidgningen tillförs nationalparken väl dokumenterade, höga kvaliteter i form av stora naturskogslika områden, värdefulla våtmarker, särskilda block- och urbergsdominerade geologiska formationer och en stor sjö.

Utvidgningen innebär ett ytterligare steg i uppbyggnaden av det ekologiska nätverk av skyddade områden som bidrar till bevarandet av den biologiska mångfalden. Syftet med den utvidgade nationalparken är att bevara ett sammanhängande skogs-, sjö- och sprickdalslandskap i väsentligen orört skick där skogen ska få utvecklas mot urskog. Genom utvidgningen skapas nya, förbättrade möjligheter att ta emot besökare och till goda naturupplevelser i nationalparken till gagn för det rörliga friluftslivet och natur- och kulturbaserad turism.
 
  © 2017 Jure AB