Arkivlagen
� En kommentar
   
 
Författare:Geijer Ulrika , Lövblad Håkan
Titel:Arkivlagen � En kommentar
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2018
Omfång:260 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139115816
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Norstedts Gula Bibliotek
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 535 SEK exkl. moms

 

Arkiven sätts in i det senaste decenniets samhälleliga förändringar som har tagit sig uttryck i bland annat e-myndigheter och servicemyndigheter samt e-förvaltning och e-arkiv. Även nya kommunikationssätt som sociala medier och digitaliseringen av arkiv för presentation på webben berörs. Det ges även inblickar i teori- och metodutveckling som nationellt inneburit övergång till verksamhetsbaserad arkivredovisning och en internationellt fastställd ledningssystemstandard för arkivverksamhet.

Arkivlagen är en del i det lagstiftningssystem som reglerar myndigheters hantering av handlingar och uppgifter. I detta system ingår arkivlagen med tillhörande författningar tillsammans med 2 kap. tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen samt regleringen av behandling av personuppgifter. Det är mot denna bakgrund författarna har disponerat boken.

Den 1 januari 2018 ersätter kommunallagen (2017:725) kommunallagen (1991:900). Den 1 juli 2018 träder förvaltningslagen (2017:900) i kraft. Samtidigt upphör förvaltningslagen (1986:223) att gälla. Båda dessa lagändringar har beaktats i denna upplaga.
 
  © 2017 Jure AB