Prop. 2017/18:212 Förbud mot utvinning av uran
   
 
Titel:Prop. 2017/18:212 Förbud mot utvinning av uran
Utgivningsår:2018
Omfång:31 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718212
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:212
Ämnesord:Offentlig rätt , Miljörätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås totalt tre lagändringar i miljöbalken och i minerallagen. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2018.

I miljöbalken införs en ny bestämmelse som innebär att det inte längre blir möjligt att ge tillstånd till gruvdrift för att utvinna uran, dvs. en urangruva. Det blir inte heller möjligt att ge tillstånd till brytning, provbrytning, bearbetning eller fysikalisk eller kemisk anrikning av uran för att använda uranets fissila egenskaper. Förbudet gäller både för gruvverksamhet med utvinning av uran som biprodukt och återvinning av utvinningsavfall. Förbudet omfattar inte gruvverksamhet som avser järnmalm, basmetaller, sällsynta jordartsmetaller eller andra mineral där mineralet bryts, provbryts, bearbetas eller fysikaliskt eller kemiskt anrikas för andra ändamål än för att använda uranets fissila egenskaper. En följdändring görs också i bestämmelsen om obligatorisk tillåtlighetsprövning som innebär att uranutvinning som omfattas av förbudet inte ska tillåtlighetsprövas av regeringen.

I minerallagen tas uran bort som koncessionsmineral. Ändringen innebär att det inte längre blir möjligt att bevilja vare sig undersökningstillstånd eller bearbetningskoncession för uran. Undersökningsmetoder som använder uranets egenskaper för att hitta koncessionsmineral för vilka undersökningstillstånd meddelats påverkas dock inte av lagändringen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2018.
 
  © 2017 Jure AB