Miljöbalken
   
 
Författare:Rubenson Stefan
Titel:Miljöbalken
Upplaga:6 uppl.
Utgivningsår:2021
Omfång:285 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139023234
Typ av verk:Lagkommentar
Ämnesord:Miljörätt , Offentlig rätt

Pris: 608 SEK exkl. moms

 

Miljöbalken har nu varit i kraft i drygt 20 år och är en samlad miljölagstiftning som är sektorsövergripande. Ambitionen med miljöbalken är att utifrån en modern syn på ekologisk hållbarhet åstadkomma en sektorsövergripande miljölagstiftning som kan fungera som ett praktiskt verktyg för att styra användningen av vårt gemensamma arv.

Sverige och svensk miljölagstiftning ingår också i ett europeiskt sammanhang med ständigt växande EU-lagstiftning, inte minst på miljöns område. Det förhållandet påverkar också den svenska miljörättens innehåll. De avsnitt i miljöbalken som har större allmänt intresse ges i denna bok en mer ingående redovisning.

I denna nya upplaga beskrivs också utvecklingen under senare år med utbyggd lagstiftning om miljökvalitetsnormer för vatten, ny kemikalie- och avfallslagstiftning, skärpta strandskyddsregler, en utbyggd miljöstraff samt en ny ordning för vattenrätten.

Särskild uppmärksamhet ägnas i boken den omfattande praxis som nu växt fram med en rad nya domstolsavgöranden som skapat bredd i avgörandena och som har anpassats till EU-domstolens domar. Också Högsta domstolens nyare praxis med att i större utsträckning använda regeringsformen som grund för sitt dömande i ersättningsfrågor kommenteras.

Boken vänder sig till dem som i sitt arbete kommer i kontakt med miljöfrågor och behöver känna till regelverket, till studerande, till andra som är intresserade av miljörätt och till alla dem som söker praktiskt vägledning i miljörättsliga frågor.
 
  © 2017 Jure AB