Anläggningslagen
� En kommentar
   
 
Författare:Julstad Barbro , Vesterlin Tomas
Titel:Anläggningslagen � En kommentar
Utgivningsår:2022
Omfång:196 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139026655
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Norstedts Gula Bibliotek
Ämnesord:Fastighetsrätt , Offentlig rätt

Pris: 421 SEK exkl. moms

 

Det är nästan 50 år sedan anläggningslagen trädde ikraft 1 juli 1974. Det finns således omfattande erfarenhet av tillämpningen såväl när det gäller inrättande av gemensamhetsanläggningar som upplåtelser av rättigheter rörande enskilda vägar. Lagkommentaren till anläggningslagen i Norstedts Juridiks Gula Bibliotek är ny för år 2022 och grundar sig på förarbeten, rättspraxis och annan erfarenhet under lång tid av tillämpning.

Kommentaren är uppbyggd som en klassisk lagkommentar där varje paragraf behandlas för sig. Vid tillämpning av anläggningslagen samverkar emellertid, som alltid vid åtgärder av betydelse för fastighetsindelningen och rättighetsupplåtelse i eller för olika fastigheter, flera bestämmelser med varandra. För att underlätta förståelsen innehåller kommentaren därför hänvisningar mellan olika regler. Av samma skäl finns hänvisningar till andra lagar, och enskilda bestämmelser däri, som är av betydelse för genomförandet av förrättningar enligt anläggningslagen.

Kommentaren innehåller även hänvisningar till rättspraxis genom korta referat till olika rättsfall vid varje paragraf när sådana finns.
 
  © 2017 Jure AB