Mäklarrättsliga principer vid företagsförmedling
Krzymowska Antonia
Förmögenhetsrätt, Associationsrätt och värdepappersrätt
 Inbunden, 436 sid, Pris: 1120 SEK exkl. moms
Borgenärsskydd i aktiebolag
Nästegård Emil
Associationsrätt och värdepappersrätt
 321 sid, Pris: 490 SEK exkl. moms
 

Författningar för statliga arbetsgivare 2024 – I urval av Arbetsgivarverket

Arbetsgivarverket har sedan 1969 gett ut en författningssamling för statliga arbetsgivare. Sedan år 2009 går publikationen under namnet Författningar för statliga arbetsgivare, med underrubriken I urval av Arbetsgivarverket. Som framgår av namnet så är det ett urval som vi har gjort, där meningen är att författningarna ska ha betydelse för ett större antal statliga myndigheter och inte enbart för ett fåtal.

Boken innehåller författningar om främst statliga anställnings- och arbetsvillkor som inte är reglerade i kollektivavtal, t.ex:

MBL - medbestämmandelagen
LAS - lagen om anställningsskydd
LOA - lagen om offentlig anställning
OSL - offentlighets- och sekretesslagen
FL - förvaltningslagen
GDPR - Dataskyddsförordningen
ATL - arbetstidslagen
AML - arbetsmiljölagen
DL - diskrimineringslagen
SemL - semesterlagen
ShsL - säkerhetsskyddslagen
HA - Huvudavtalet

För mer info och beställning
Chitty on Contracts 35th ed: Volumes 1 & 2

The leading reference work on contract law in the Common Law world. Chitty on Contracts offers guidance to the whole range of contract law as practiced in the UK.

In this 35th edition of Chitty on Contracts, the editors have not only brought the account of the law up to date but have expanded its coverage and have sought to make it more accessible.

NEW DEVELOPMENTS:

- The Chapter on Consideration has been split into two: Chapter 6 now deals with the doctrine of consideration itself and the new Chapter 7 (Estoppel) contains a separate and fuller account of the various kinds of estoppel, some of which can provide a substitute for consideration.

- Chapter 18 (Exemption Clauses) contains a new and detailed explanation of the case law on “reasonableness” under the Unfair Contract Terms Act 1977.

- Chapter 19 (Illegality and Public Policy) has been reorganised and expanded in the light of cases on the effects of illegality following the decision of the Supreme Court in Patel v Mirza.

- Chapter 24 (Death and Bankruptcy) contains an expanded section on the effects of personal insolvency on contracts and a new section on the effects of corporate Insolvency.

- Chapter 46 (Restrictive Agreements and Competition) has been revised and reorganised in the light of Brexit, to focus on the competition law of the United Kingdom, though with copious references to the case law of the Court of Justice of the European Union where that remains relevant in interpreting and applying UK competition law.

För mer info och beställning
ALLEHANDA OM SKADESTÅND I AVTALSFÖRHÅLLANDEN

ALLEHANDA OM SKADESTÅND I AVTALSFÖRHÅLLANDEN behandlar ett urval av frågor som bedömts vara av praktiskt intresse. Boken är avsedd att vara en hjälpreda i några av de mångahanda situationer som en stackars jurist kan ställas inför – eller, ännu värre, hamna i.

Här behandlas bl.a. kontraktsansvarets särart, skadestånd vid icke lagreglerade tjänster, advokatens ansvar för rådgivning, ansvarsbegränsningar samt försäkringsmöjligheter.

Boken innehåller bl.a. en utförlig systematisk rättsfallsförteckning. I denna kan läsaren finna rättsfall sorterade under olika rubriker som ”Reklamation och preskription”, ”Hopp i kontraktskedjan” osv.

I denna fjärde upplaga har beaktats rättsutvecklingen sedan förra upplagan, och den systematiska rättsfallsförteckningen har kompletterats. Vissa avsnitt i boken har utvidgats.

BERTIL BENGTSSON har varit professor i civilrätt och justitieråd, och är nu verksam som professor i rättsvetenskap vid Luleå tekniska universitet. Han har tidigare utgett flera böcker om skadeståndsfrågor.

HARALD ULLMAN är sedan 2003 gästprofessor i affärsrätt, särskilt försäkringsrätt. Han har varit försäkringsjurist i 35 år. Han har utgett böckerna ”Försäkring och ansvarsfördelning” och ”Entreprenadförsäkring”.

SVEN UNGER var advokat vid Mannheimer Swartling Advokatbyrå fram till sin bortgång i januari 2023. Han var verksam som advokat inom området affärsjuridik i drygt 40 år. Han har utgett en rad böcker i spridda ämnen, bl.a. ”Det uppochnedvända timglaset”, ”Bolagsstämma i praktiken. En teoribok” och ”Ord i bild – en bok om bildspråk”.

För mer info och beställning
Prioritet och avtal – Intercreditoravtal i svensk rätt, särskilt vid insolvens

I modern finansiering är det fundamentalt att kunna rangordna olika kreditgivare i förhållande till en gemensam kredittagare. Det kan till exempel handla om relationer mellan banker, kreditfonder och obligationsinnehavare. En sådan rangordning åstadkoms ofta genom ett intercreditoravtal.

Bruket av intercreditoravtal är en del av en kontinuerlig utveckling av metoder för riskfördelning och krishantering, där kreditmarknadens aktörer själva är drivande. Genom att låta intercreditoravtal få genomslag vid företagsrekonstruktion och konkurs, åstadkoms ett slags harmonisering av villkoren för prioritetsskiktning mellan avtalsslutande borgenärer, utan ingrepp i nationell sak- eller insolvensrätt.

Det finns en rik internationell litteratur om intercreditoravtal. Så här långt har sådana avtal emellertid inte varit föremål för någon mer omfattande undersökning med utgångspunkt i svensk rätt. Denna bok bryter således i stora delar ny mark.

I boken analyseras intercreditoravtalets struktur och funktion samt förutsättningarna för att avtalet i sina centrala delar ska upprätthållas vid insolvens. Särskilt undersöks rättsverkningarna av avtal där en borgenär efterställer sig viss eller vissa andra borgenärer. Detta sker med hjälp av renodlade exempel och mot bakgrund av ändamål med regleringen på finansieringsområdet samt utvecklingen av internationell marknadspraxis.

Boken riktar sig till forskare, praktiskt verksamma jurister, lagstiftare och rättstillämpare som intresserar sig för frågor som rör kreditgivning, finansiell reglering, förmögenhets- eller obeståndsrätt.

Sara Göthlin är verksam vid Stockholm Centre for Commercial Law, Juridiska fakulteten, Stockholms universitet. Som tidigare advokat inom bank- och finansrätt har hon mångårig erfarenhet av att biträda svenska och utländska långivare och låntagare i samband med bland annat förvärvs- och fastighetsfinansieringar. Boken är hennes doktorsavhandling.

För mer info och beställning
Alternativa anspråksvägar i skadeståndsrätten – Om förhållandet mellan kontrakts- och deliktsansvar i avtalsförhållanden och kontraktskedjor

Förhållandet mellan kontrakts- och deliktsansvar är en förmögenhetsrättslig klassiker. I denna avhandling undersöks alternativa anspråksvägar i skadeståndsrätten. Boken tar sikte på vilka möjligheter som finns i svensk rätt för en skadelidande att göra gällande anspråk på skadestånd enligt både kontrakts- och deliktsregler. Avhandlingens huvudsakliga fokus är skadeståndsanspråk i avtalsförhållanden och kontraktskedjor.

Boken spänner över ett brett fält av olika rättsområden och behandlar frågor om skadestånd vid bl.a. köp, entreprenad och transport och tar upp flera centrala skadeståndsrättsliga teman, som exempelvis culpaansvar, strikt ansvar, produktansvar och ansvaret för rena förmögenhetsskador. I avhandlingen görs även komparativa utblickar.

Boken riktar sig till praktiskt verksamma jurister, lagstiftare och rättstillämpare som särskilt intresserar sig för allmänna förmögenhetsrättsliga frågor och som kommer i kontakt med frågor som berör skadestånd.

Författaren Stina Bratt är verksam vid Stockholm Centre for Commercial Law, Juridiska fakulteten, Stockholms universitet. Boken är hennes doktorsavhandling.

För mer info och beställning
Studier rörande påföljdspraxis

Studier rörande påföljdspraxis med mera är den enda kommenterande praxissammanställningen i sitt slag och ett välkänt arbetsredskap för domare, åklagare och advokater vid bedömningen av påföljdsfrågor.

I boken redogörs för domstolarnas påföljdsbestämningspraxis. De riktlinjer som tillämpas av åklagare vid utfärdande av strafföreläggande finns också med liksom kommentarer ur motiv till främst nyare lagstiftning.

I denna upplaga har de senaste lagändringarna och rättsfallen tagits med. Rättsfall från HD t.o.m. den 1 november 2022 har kunnat beaktas samt RH-referat t.o.m. referat 2022:9. Boken är uppdaterad med de senaste statistikuppgifterna, avseende 2021.


Studier rörande påföljdspraxis m.m. säljs i följande två format:

Studier rörande påföljdspraxis m.m.
- Elektronisk version December 2022


För mer info och beställning

Studier rörande påföljdspraxis m.m.
- 7:e upplagan, tryckt bok med hårda pärmar


För mer info och beställning
Valrätt

– en introduktion till den rättsliga regleringen av de allmänna valen

I denna andra upplaga av boken Valrätt ger författaren en samlad bild av den rättsliga regleringen av genomförande av allmänna val till riksdagen, region- och kommunfullmäktige samt Europaparlamentet. För att förklara valsystemet lämnas en redogörelse för bakgrunden till reglernas tillkomst och syfte. Vidare berörs stora delar av den rättstillämpning som genererats i anslutning till vallagen. Framställningen inriktas härvid främst på den tillämpning som har utvecklats sedan Valprövningsnämnden inrättades i samband med att den nuvarande regeringsformen antogs, men även aktuell äldre rättspraxis redovisas.

I texten hänvisas tämligen utförligt till olika valrättsliga rättskällor. Samlat lämnas hänvisningar till samtliga förarbeten till vallagen och dess ändringar från 1972 års vallag och framåt. Vidare har register gjorts till de lagrum som hänvisas till, liksom till de avgöranden som berörs i rättstillämpningen. Även viktigare litteratur har redovisats. Slutligen har en aktuell version av de mest centrala lagtexterna bilagts med hänsyn till att framför allt vallagen kan vara svår att få fram i sin helhet. Tanken är att boken både ska vara användbar i det praktiska arbetet med valen och underlätta för den som vill gå djupare i sina undersökningar. Den är även lämplig som kurslitteratur vid studier av det svenska valsystemet.

Svante O. Johansson är sedan år 2011 justitieråd i Högsta domstolen. Han var tidigare professor vid Göteborgs universitet, Handelshögskolan, och Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet. Han har på olika sätt deltagit vid utarbetandet av vallagen och vid olika ändringar av den. Han är sedan år 2016 ersättare för ordföranden i Valprövningsnämnden.


För mer info och beställning
Domstolsprövning av förvaltningsbeslut – Rättsprövning, överklagande & prövning i allmän domstol

I Sverige har vi av tradition ansett att många förvaltningsbeslut, inte minst olika bidrag och tillstånd, lämpar sig bäst för prövning inom förvaltningen och med regeringen som sista instans. Mötet med europarätten – Europakonventionen och EU-rätten – blev något av en revolution: Våra regler om domstolsprövning var otillräckliga i många olika avseenden. Regler tillkom om rättsprövning av vissa regeringsbeslut i Högsta förvaltningsdomstolen, specialförfattningar reviderades vartefter och förvaltningslagen kompletterades med en överklaganderegel om domstolsprövning ifall europarätten så kräver. Därutöver fick vi en ständigt väx - ande praxis att hantera, dels från Europadomstolen och EU-domstolen, dels från våra svenska domstolar som måste förhålla sig till europarätten. Numera har vi ofta regler som möjliggör domstolsprövning i någon form – om inte annat så med ett direkt stöd i europarätten – men vägen till ett slutligt avgörande i sak kan vara mycket lång.

Boken presenterar ”rätten till domstolsprövning” och våra rättsmedel i ett brett perspektiv: Utvecklingen inklusive de politiska svårigheterna med ”ökad domstolsmakt” och ”politikens juridifiering”; kraven på domstolsprövning enligt Europakonventionen respektive EU-rätten och hur dessa krav hanteras i Sverige, dels av våra myndigheter, dels av lagstiftaren; rättsprövning med en diger praxis sedan 1988 och flera kontroversiella avgöranden med upphävda regeringsbeslut; överklagande till förvaltningsdomstol med stöd av en specialförfattning eller med förvaltningslagen vars regel (40 § FL) väcker många frågor; prövning i allmän dom - stol i olika former (fastställelse, fullgörelse, skadestånd, verkställighet). Idag står det ofta klart att ett visst beslut måste kunna bli föremål för domstolsprövning, men reglerna kan vara både motsägelsefulla och ofullständiga och domstolarna måste agera som problemlösare. På så sätt kan vägen fram till en domstolsprövning bli så snårig att rättsmedlens effektivitet med avseende på europarätten kan komma att sättas i fråga.

För mer info och beställning
Regress – Begreppet regressrätt och solidarregress

Regressrätt är ett klassiskt obligationsrättsligt ämne som spänner över traditionella indelningar i kontraktuell och utomobligatorisk rätt. Fram till nu har det inte funnits någon monografi om regressrätt i ett allmänt obligationsrättsligt perspektiv. Med denna bok fylls en lucka i svensk rättslitteratur.

I boken behandlas regressfrågor ur ett allmänt obligationsrättsligt perspektiv. Framställningen präglas av en strävan efter att utarbeta förklaringar samt utmejsla en systematik varigenom den rättsliga argumentationen på området blir koherent och transparent. Tonvikten i boken ligger på frågor om solidarregress, den regressordning som inträder vid solidariskt ansvar i vid bemärkelse. Härunder ryms alla situationer när flera är förpliktade mot samma borgenär och de förpliktades ansvar av någon anledning är sammanlänkade på det sättet att samtliga befrias helt eller delvis genom enderas prestation. Jämte frågor om solidarregress diskuteras den närmare innebörden av begreppet regressrätt, och hur begreppsbestämningen går till när den har faktisk rättslig betydelse.

Bland de frågor som analyseras i boken märks exempelvis följande:
• Hur ser de principer ut som styr den interna ansvarsfördelningen mellan solidariskt ansvariga?
• När kan ett regresskrav tidigast göras gällande?
• Vad innebär det att en solidarregress är självständig eller härledd och hur bestäms denna klassificering?
• Från vilken tidpunkt räknas preskriptionstiden för en solidarregressfordran?
• Vad händer med regressrätten om ansvaret för en av flera solidariskt ansvariga upphör genom annat än en prestation? Vilken verkan har regressrättens öde i sin tur på kvarvarande gäldenärers ansvar?

Författaren Alexander Unnersjö är verksam vid Stockholm Centre for Commercial Law, Juridiska fakulteten, Stockholms universitet. Boken är hans doktorsavhandling.

För mer info och beställning
Dokumentation av internprissättning– med inriktning på land-för-land-rapportering

Internprissättning är en metod för att bestämma priset på varor och tjänster mellan närstående företag, t.ex. inom en multinationell koncern. Internprissättning är ett viktigt styrmedel såväl ur ett företagsperspektiv som i skattesammanhang. Den svenska korrigeringsregeln enligt 14 kap. 19–20 §§ inkomstskattelagen innebär förenklat att resultatet mellan två närstående näringsidkare kan justeras om det avviker från vad som avtalats mellan sinsemellan oberoende näringsidkare, den s.k. armlängdsprincipen. Dokumentationsskyldigheten för internprisöverlåtelser infördes i Sverige 2007, men fanns i praktiken dessförinnan.

På senare år har kampen mot oönskad skatteplanering, ibland kallad aggressiv skatteplanering, intensifierats. Detta har lett till ett unikt internationellt samarbete på skatteområdet genom OECD/G20:s projekt BEPS (Base Erosion and Profit Shifting). Ett viktigt verktyg i kampen mot oönskad skatteplanering utgör dokumentationen av internpriser och land-för-land-rapporteringen. Grunden för de svenska bestämmelserna om land-för-land-rapportering utgör OECD:s folkrättsliga avtal samt EU:s direktiv. Anhängare till land-för-land-rapporteringen anser att den utgör en nödvändig informationskälla för korrekt beskattning, medan kritiker anser att den är rättsosäker samt skapar onödiga merkostnader och skattetvister. I boken analyseras de svenska bestämmelserna för dokumentation av internprissättning och land-för-land-rapportering. Några viktiga frågor som diskuteras är om land-för-land-rapporteringen uppfyller sitt syfte att motverka oönskad skatteplanering, d.v.s. nyttan med rapporteringen, och om den kan anses vara proportionell med tanke på kostnad och utfall.

Mats Höglund är docent i finansrätt vid Karlstads universitet. Han disputerade 2008 med doktorsavhandlingen Taxeringsrevision – ur ett rättssäkerhetsperspektiv och har sedan tidigare en jur.lic.-examen genom avhandlingen Anstånd med betalning av skatt. Båda avhandlingarna är utgivna på Jure förlag.

För mer info och beställning
Festskrift till Jan Kleineman

I augusti 2021 går Jan Kleineman i pension från professuren i civilrätt vid Stockholms
universitet. För att hedra Jan Kleinemans gärning
– som författare, föreläsare och handledare,
– som grundare av Juridisk Tidskrift (JT),
– som den avgörande kraften bakom Stockholm Centre for Commercial Law (SCCL),
och
– som juridisk entreprenör i största allmänhet
har ett stort antal vänner, lärjungar och kolleger enats i att tillägna honom en festskrift.

Redaktionskommittén har bestått av f.d. justitierådet och ordförande i Högsta domstolen Stefan Lindskog, advokaten André Andersson styrelseordförande i SCCL, advokaten Axel Calissendorff och dekanus Jessika van der Sluijs, Juridiska fakulteten, Stockholms universitet.

Festskriften ges ut inom ramen för skriftserien vid Stockholm Centre for Commercial Law (SCCL). Jan Kleineman är idag ordförande för vetenskapliga rådet vid SCCL.

För mer info och beställning
Konflikt och kontrakt

Syftet med boken är att reflektera över kontraktet som ett underlag och ett redskap för en tvistlösning i anledning av ett visst förmögenhetsrättsligt avtal. Vad betyder det innehållsligt och metodmässigt att avtalsvillkor och inte rättsregler läggs till grund för parternas processföring och domstolens beslutsfattande? Hur bör parterna och domstolen tänka då kontraktet används för att åstadkomma en avtalsstyrd tvistlösning? Vilket utrymme finns det för parterna att redan genom kontraktet bestämma över lösningen på de processuella problem som långt senare kan aktualiseras i anledning av tvister över kontraktet? Finns det goda skäl att göra skillnad mellan sådana avtalsvillkor vilka uttryckligen reglerar förfarandefrågor (processavtal) och sådana avtalsvillkor som uttryckligen angår parternas affärsmässiga prestationsutbyten (transaktionsavtal)?

Processuella aspekter på kontraktet kan i ett partsperspektiv knytas till dels en konstruktiv utformning av avtalsvillkoren, dels en kreativ tolkning av villkoren då en avtalstvist har uppstått. Det handlar om att klarlägga de grundläggande förutsättningarna för att använda avtalsvillkoren för att fördela processföringsbördorna mellan parterna. En sådan fördelning kan ta sikte på en rad olika slags processfrågor: I vad mån styr avtalsvillkoren över vem av parterna som exempelvis ska ha åberops- och bevisbördan för ett visst omstritt händelseförlopp? Finns det utrymme för att via kontraktet åstadkomma processlättnader i förhållande till de stränga krav som rättegångsbalken riktar mot en part, t.ex. kravet på ett bestämt yrkande? Går det att redan i kontraktet bestämma vem av parterna som ska förse den andre med tvisterelevant information och då i ett tidigt skede av konflikten? Är det möjligt att i kontraktet reglera vilket beslutsunderlag en framtida dom ska grundas på? Vilka yttre ramar för domstolens dömande sätter avtalsvillkoren? Om ett avtalsvillkor ger utrymme för flera olika tolkningar, får domstolen då bara pröva hållbarheten i de tolkningar som parterna bygger sin processföring på? Får en domstol grunda sin avtalstolkning på tolkningsunderlag som parterna inte uttryckligen för fram i rättegången? Vilken betydelse har det att kontraktet ger anvisningar om tillvägagångssättet för ett tolka parternas avtal? Finns det möjligheter att genom kontraktet bestämma över möjligheterna att utverka interimistiska förbud mot misstänkt förestående kontraktsbrott?

Peter Westberg är sedan 1991 professor i processrätt vid juridiska fakulteten, Lunds universitet.

För mer info och beställning
Servitut – En civil- och offentligrättslig bruksrätt

Servitut är en central rättsfigur som möjliggör komplettering av en fastighet med en viss funktion på annan fastighets bekostnad. Historiskt har ett servitut förutsatt en överenskommelse mellan fastighetsägarna. I och med den fastighetsrättsliga reformen under 1970-talet har emellertid servitutsfiguren kommit att kompletteras med regler i fastighetsbildningslagen som innebar att servitut numera kan bildas, ändras och upphävas även utan sådan överenskommelse.

I denna avhandling analyseras och identifieras servitutsfiguren utifrån motsättningen mellan en härskande och en tjänande fastighets intressen. I och med att servitut numera innehåller offentligrättsliga inslag genom reglerna i fastighetsbildningslagen, analyseras även motsättningen mellan egendomsskyddet och det allmännas intresse av att tillåta inskränkningar genom servitut. Särskilt samspelet mellan den civilrättsliga servitutsfiguren och den numera delvis offentligrättsligt präglade servitutsfiguren är av intresse.

I avhandlingen behandlas bl.a.:
• ogiltigförklaring av avtalsservitut på grund av bristande uppfyllande av grundläggande förutsättningar,
• utrymmet att bilda förrättningsservitut,
• ändring och upphävande av servitut vid ändrade förhållanden,
• ändring och upphävande av servitut som hindrar ett plan- eller ändamålsenligt utnyttjande av den tjänande fastigheten, och
• ersättningen i de behandlade bildnings-, ändrings- och upphävandesituationerna.

Amelia Krzymowska är advokat och verksam vid KRZYMOWSKI Advokater. Hon är även verksam som forskare och lärare vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet.

För mer info och beställning
Commercial Arbitration in Sweden

– A Commentary on the Arbitration Act (1999:116) and the Arbitration Rules of the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce

Nu utkommer en femte reviderad upplaga av denna lagkommentar till både den svenska Lagen om skiljeförfarande och Reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Den nya upplagan är uppdaterad till 1 mars 2019 och kommenterar alla de senaste ändringarna i Handelskammarens skiljedomsregler. Boken vänder sig till alla jurister, som antingen i egenskap av skiljemän eller som ombud i skiljetvister, har behov av en fyllig framställning över skiljeförfarande i Sverige.

Författaren Finn Madsen är advokat och var mellan 1995 och 2016 delägare i Advokatfirman Vinge KB (Malmökontoret). I januari 2017 startade han den egna advokatbyrån Madsen Lawfirm. Han har stor erfarenhet av svenska såväl som internationella skiljeförfaranden.

Den nya upplagan innehåller som bilagor den senaste engelska texten av Skiljedomsreglerna, de Förenklade skiljedomsreglerna samt Medlingsreglerna från Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut, samt rättsfallsregister, sakregister och källförteckning. Boken är skriven på engelska.

För mer info och beställning
Hyressättning – Prisets reglering vid bostadshyra

Den svenska bostadshyresmarknaden har varit underkastad omfattande prisreglering sedan år 1942. I denna doktorsavhandling i civilrätt kartläggs den rättsutveckling som successivt och effektivt omreglerat en krislagstiftning med offentligrättslig prägel till ett civilrättsligt prisregleringssystem av permanent karaktär för att åstadkomma hyressättning av en skälig hyra. Kartläggningen ger besked om en rättsutveckling som gått i mer allomfattande riktning.

Hyressättningsregleringen på bostadshyresmarknaden har en dualistisk regleringsregim där den normerande funktionen på 83 procent av bostadshyresmarknaden återfinns i den andra: (i) Det som följer av det personliga hyresavtalet och dess reglering genom normer i lag, och (ii) det kollektivavtalsbaserade regleringssystemet med intresseorganisationer som normerande aktörer som det andra (det kollektiva hyresförhandlingssystemet). Samspelet mellan dessa regimer benämns bruksvärdessystemet. Hyressättningens normer, mekanismer, aktörer och praktiska tillämpning i båda regimerna studeras i avhandlingen.

För lägenheter vars prissättning inte är underkastad bruksvärdessystemet återfinns hyressättningsreglering i särskilda regler. Sammantaget skapar den hyresrättsliga legislativa infrastrukturen en regleringsmodellbunden skälighet. I studien analyseras därför vad som utgör en skälig hyra vid s.k. privatuthyrning, andrahandsuthyrning på hyresrättssektorn, kooperativ hyresrättsupplåtelse, blockuthyrning, blandad upplåtelse, hur skäligheten fastställs, skälighetens referensvärde enligt tillämplig regleringsmodell samt regleringsmodellernas samspel och befruktning. Även Europadomstolens prövning av hyressättningsreglering och skyddet för privat egendom enligt Europakonventionen är föremål för analys.

Haymanot Baheru är verksam vid Stockholm Centre for Commercial Law, Juridiska fakulteten, Stockholms universitet, och har specialiserat sig på bostadsmarknadsfrågor.

För mer info och beställning
Kontrollägande och uppköpsreglering

— Likabehandling vid offentliga uppköpserbjudanden och effekterna i bolagsstyrningen

av Erik Lidman

I avhandlingen undersöks först aktieägarens funktioner i bolagsstyrningen och förutsättningarna för att investerare ska ha möjlighet och incitament att utöva dessa funktioner. Därefter analyseras huruvida reglerna om offentliga uppköpserbjudanden kan antas försämra förutsättningarna för ägarengagemang. Slutsatsen är att reglerna om budplikt och de strikta reglerna om budgivarens möjlighet att tillmäta aktiers rösträtt (prisdifferentiering) betydelse i bestämmandet av budvederlaget påverkar förutsättningarna för ägarengagemang negativt. Slutligen presenteras förslag på hur reglerna om offentliga uppköpserbjudanden kan utformas för att förbättra förutsättningarna för ett aktivt aktieägande i de svenska börsbolagen. Utöver den ovanstående regleringsanalysen som är bokens huvudtema innehåller boken också omfattande utredningar av rättsläget avseende reglerna om likabehandling i samband med offentliga uppköpserbjudanden samt reglerna om likabehandling i aktiebolagslagen.

För mer info och beställning
Solvensregler – FörsäkringsrörelseManualen Del 1

I och med genomförandet av Solvens II-direktivet har revideringen av FörsäkringsrörelseManualen delats upp i tre delar; Solvensregler, Rörelseregler och Bolagsregler.

I november publiceras den första delen: Solvensregler.

Solvensregler är en bruksanvisning till försäkringsföretagens solvensregler för styrelse, ledning, jurister, aktuarier, revisorer och alla andra som arbetar med försäkringsföretagens styrning, juridik, aktuariella frågor, compliance, riskhantering, finansiering, tillsyn, redovisning och revision.
Boken ger svar på bl.a. följande frågor:

- Vad går solvensreglerna ut på?

- Var hittar jag de relevanta reglerna?

- Hur ska reglerna tolkas?

- Vilka är de relevanta förarbetena?

- Vad gäller utöver solvensreglerna?

- Vilka är de ”hårda” - kvantitativa - kraven?

- Vilka är de ”principbaserade” - kvalitativa - kraven?

- Vad ska man offentliggöra och när?

- Vad ska man rapportera om och när?

- Hur ska solvensreglerna tillämpas på gruppnivå?

- Vad skiljer tjänstepensionsföretagens solvensregler från försäkringsföretagens?

För mer info och beställning
The Law and Practice of International Finance Series (PAKET)

The Law and Practice of International Finance series is your definitive guide to international finance. It considers the full range of topics across nine volumes, setting out the law and practice of trading assets on the international markets. This essential work, by one of the leading finance specialists of a generation, provides a simple, unified and distilled account of the whole topic. It sets out complex products in simple terms, alongside providing practical guidance on the structuring of deals and agreements, negotiating points and sample precedents. Over 388 jurisdictions are surveyed, providing the broadest possible perspective on the international financial markets.

Philip Wood is one of the leading authorities on international finance worldwide, as well as a practitioner and teacher. He was a partner in international law firm Allen & Overy until his retirement in 2018, and for ten years was head of the banking department. Subsequently he led the firm’s Global Law Intelligence Unit. Philip is the Yorke Distinguished Visiting Fellow at the University of Cambridge, and has previously been Visiting Professor in International Financial Law at the University of Oxford, Queen Mary University of London, and the London School of Economics. He has lectured at more than 60 universities worldwide and has written more than 20 books.

För mer info och beställning
Sekretess! – Handbok om offentlighets- och sekretesslagstiftningen

Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedia har rätt till insyn i myndigheters verksamhet. Den innebär bl.a. att alla
svenska medborgare, liksom utländska medborgare, har rätt att ta del av myndigheternas allmänna handlingar, i den utsträckning de inte är hemliga. Regler som gäller hanteringen av förfrågningar om att få ta del av allmänna handlingar finns huvudsakligen i tryckfrihetsförordningens
andra kapitel och i offentlighets- och sekretesslagen.
De som hanterar allmänna handlingar måste vara väl förtrogna med dessa regler och om eventuella bestämmelser om sekretess som aktualiseras.

I denna praktiska läro- och handbok som nu utkommer i sin nittonde upplaga, redogörs för vad en allmän handling är samt för hur en prövning av en begäran om utlämnande av en allmän handling görs. Det beskrivs också hur en sekretessprövning går till i praktiken. Det ges ett stort antal exempel på aktuell rättspraxis. Boken innehåller förutom en lättillgänglig beskrivning av tillämpliga regler och vad de innebär i praktiken ett utförligt sökordsregister. Det finns också ett avsnitt med vanliga frågor och svar. Som bilaga
finns hela offentlighets- och sekretesslagen samt utdrag ur tryckfrihetsförordningen och några andra relevanta författningar. Boken är uppdaterad till rättsläget den 1 augusti 2019. Det innebär att de omfattande strukturella och redaktionella förändringar i tryckfrihetsförordningen som trädde i kraft den 1 januari 2019 har beaktats.

Irja Hed har arbetat med frågor om offentlighet och sekretess i många år hos JO och vid justitiedepartementet, både praktiskt och teoretiskt och undervisar även i ämnet. Hon är numera verksam vid Tullverkets huvudkontor.

För mer info och beställning
Festskrift till Wiweka Warnling Conradson

I juni 2019 avgår Wiweka med pension från sin professur i offentlig rätt efter mer än 20 år sedan hon installerades. Med anledning av detta är det en ära att hylla henne med denna festskrift i vilken en lång rad kollegor, många inom den offentliga rätten, men också kollegor från andra rättsområden och fält, bidrar med texter om allt från kommuners möjligheter att engagera sig i utrikespolitiska frågor till missbruk och beroende bland ensamkommande barn. En kär vän och kollega till Wiweka som avsåg att lämna ett bidrag till festskriften var Annika Lagerqvist Veloz Roca som tyvärr alldeles för tidigt gick bort i juli 2018. Med boken sänder vi en tanke till Annika som vi tror skulle ha uppskattat texterna lika mycket som vi hoppas att Wiweka ska göra.

Redaktionskommittén har bestått av Richard Arvidsson, Pernilla Leviner, Jane Reichel, Mauro Zamboni och Karin Åhman. Arbetet har förenklats avsevärt av all den hjälp vi fått av Maria Refors Legge, doktorand i offentlig rätt, och vi är också tacksamma för det generösa bidrag som erhållits av Stiftelsen juridisk fakultetslitteratur.

INNEHÅLL:

Richard Arvidsson
Omprövningsbeslut till den skattskyldiges nackdel vid utebliven självdeklaration

Petter Asp
Om gradindelade oaktsamhetsdelikt

Hedvig Bernitz
Barn med rätt till skolgång i Sverige enligt EU-rätten

Ulf Bernitz
Tillåtligheten av lagstiftning och generella normbeslut som ingriper i en pågående rättegång

Thomas Bull
Porösa lagar

Ann-Christin Cederborg
Barn- och elevombudets utredningar och beslut efter anmälan om kränkningar i skolan

Jonas Ebbesson
Miljöskydd och mänskliga rättigheter runtom i världen

Ulrik von Essen
Kommuners möjligheter att engagera sig i utrikespolitiska frågor

Katarina Fast Lappalainen
Några synpunkter om ett enhetligt system för sanktionsavgifter utifrån ett människorättsperspektiv

Anna Kaldal
Den nordiska barnahusmodellen som exportvara

Moa Kindström Dahlin
Missbruk och beroende bland ensamkommande barn

Jan Kleineman
Förtydligandet av det allmännas skadeståndsrättsliga informationsansvar

Rune Lavin
Förvaltningsdomstolarna och förvaltningslagen

Lotta Lerwall
Avgifter i skolan

Pernilla Leviner
Barnrätt som ämne, tema eller perspektiv?

Anna-Sara Lind
Den offentliga rätten i mångvetenskaplig forskning

Cecilia Magnusson Sjöberg
Digitala personer – en ny rättsfigur?

Ruth Mannelqvist
Upprättelse genom ersättning till vanvårdade barn

Lena Marcusson
Utbildningsrätten

Titti Mattsson
Socialtjänstens barnavårds-utredningar i privat regi

Erik Nerep
Den aktiebolagsrättsliga separationsprincipen och aktieägaravtalets gränser

Joakim Nergelius
Är bristande beredning grund för åsidosättande av en lag enligt 11 kap. 14 § Regeringsformen

Annika Nilsson
Tillsyn och självinkriminering

Jaan Paju
Rättighetsstadgan – något för alla?

Vilhelm Persson
Etikprövning av rättsvetenskap

Anne Ramberg
Om barns rättigheter

Maria Refors Legge
Dold myndighetsutövning inom tillsynsverksamhet

Jane Reichel
Offentlighet i en globaliserad värld

Richard Sahlin
Barnets bästa och faderns rättviseintresse

Andrea Sundstrand
Offentlig upphandling och sponsring

Lotta Vahlne Westerhäll
Prevention och sanktion på arbetsmiljöområdet

Henrik Wenander
Varför en rätt till domstolsprövning av förvaltningsbeslut?

Karin Åhman
Något om ”förvaltningsrätt i ett näringsrättsligt perspektiv” eller offentlig rätt för kommersiella aktörer (kommersiell förvaltningsrätt)

Åsa Örnberg
Socialt engagemang i kommunala bolags energiverksamhet

För mer info och beställning
Vänbok till Anne Ramberg

Texterna i denna vänbok tillägnas Anne Ramberg i samband med att hon till följd av pensionering lämnar sitt uppdrag som generalsekreterare i Sveriges advokatsamfund.

Bidragen:
Förbud hellre än eget ansvar? Om lagstiftaren och moralen
Olle Abrahamsson

I tystnadspliktens gränsland – advokatetiska frågeställningar utan säkra svar
Bo Ahlenius

Hilda – ett långsiktigt arbete för ökad jämställdhet
Gudrun Antemar

Undervisning och examination i konstitutionell rätt inom ramen för Advokatexamen
Jan-Mikael Bexhed

Generalsekreteraren och chefen
Maria Billing

2000-talets viktigaste lagförslag för att bekämpa organiserad brottslighet och terrorism
Thomas Bodström

Lagrådet och lagstiftaren – en konstitutionell balansgång
Thomas Bull

Företagsöverlåtelseavtalen och advokatkårens ansvar som normgivare
Axel Calissendorff

The Role of Bar Associations in Promoting the Rule of Law and Defending Human Rights
Hans Corell

Anne Ramberg – rak i ryggen som en fura
Clarence Crafoord

Juridisk fakultet – nu och i framtiden
Mattias Dahlberg

Migration, invandring, flykting, asyl
Anders Danielsson

Kampen för advokatmonopolet
Christer Danielsson

Medierna och rätten – några tankar i tiden
Peter Danowsky

Högsta domstolen och advokatmålen
Lars Edlund & Johnny Herre

The Crisis of our Time – The Rise of Populism
Mark Ellis

Korruption – ett brott utan brottsoffer?
Elisabet Fura

Hur bör domstolar och andra berörda förhålla sig till fel som förekommer i lagstiftningen?
Torkel Gregow

Ett pris med högt värde och god avkastning
Thomas Hammarberg

Anne Ramberg och några domstolsfrågor
Sigurd Heuman

Advokatundersökningar på uppdrag av det allmänna
Johan Hirschfeldt

Esse non videri
Bengt Ivarsson

Något om sekretesskyddet för en advokats elektroniska information
Stefan Lindskog

Övergång mellan byråer – hur skyddas klientens intressen?
Lena Frånstedt Lofalk

Om Ankie – en porträttskiss
Claes Lundblad

Tre nummer av Advokaten
Mats Melin

Ett ovanligt lagstiftningsärende
Johan Munck

Förslag till förändringar i straffprocessrätten – inte utan faror för rättssäkerheten
Tomas Nilsson

Den offentliga representantens roll i disciplinnämnden
Lotty Nordling

Advokatsamfundets röst
Thomas Olsson

Inrättandet av Europeiska åklagarmyndigheten – ett första steg mot en överstatlig straffrättskipning inom EU?
Anders Perklev

Anne Ramberg – Ett ideal för 2000-talets jurist?
Christina Ramberg

Hållbara advokater
Biörn Riese

Rekrytering av ordinarie domare – igen
Thomas Rolén

En sak ska du ha klart för dig. Jag är examinerad advokat. Det är inte du.
Stefan Ruben

Så går det till i disciplinnämnden
Börje Samuelsson

Novus actus interveniens
Mårten Schultz

Pressetiken är oproportionerlig
Ola Sigvardsson

Om att frånträda styrelseuppdrag
Sven Unger

Om att dra en lans – glimtar av en orädd debattör sedd österifrån. Rättsstaten och mänskliga rättigheter samt betydelsen av mentorering
Carita Wallgren-Lindholm

Några reflektioner om utmaningar att bekämpa barnäktenskap i Sverige – vilken roll har juridiken och politiken?
Wiweka Warnling Conradson & Pernilla Leviner

Den mödosamma vägen från PON till MEN
Fredrik Wersäll

Varför advokat? För att det är världens bästa yrke!
Claes Zettermarck

Sydafrika: Framgångsrik frihetskamp med juridiken som vapen
Christian Åhlund

Något om betydelsen av fakta inom juridiken – eller hur vi beskriver verkligheten
Karin Åhman

För mer info och beställning
Studier rörande allmän straffrättspraxis m.m.

Studier rörande allmän straffrättspraxis m.m. är en sammanställning av prejudikat från Högsta domstolen inom det rättsområde som går under beteckningen straffrättens allmänna del. Med detta avses straffrättsliga regler som är gemensamma för alla eller för flertalet brott. Boken innehåller också allmänna framställningar av gällande rätt på de områden som tas upp.

Boken inleds med ett avsnitt om betydelsen av prejudikat. Sedan följer en översiktlig genomgång av det som brukar kallas brottsbegreppet och därefter avsnitt om legalitetsprincipen, det subjektiva rekvisitet, uppsåt och oaktsamhet.

Samtliga bestämmelser i brottsbalkens 23 och 24 kap. behandlas. Detta innebär att lagregler och praxis beträffande exempelvis försök, förberedelse och medverkan till brott finns med. Vidare beskrivs gällande rätt och praxis i fråga om bl.a. nödvärn, laga befogenhet, nöd och straffrättsvillfarelse. Även vissa oskrivna regler på området, t.ex. ansvarsfrihetsgrunden social adekvans, redovisas.

Studier rörande allmän straffrättspraxis m.m. har sin tyngdpunkt i sammanställningen av Högsta domstolens vägledande avgöranden. Boken, som nu kommer ut i sin första upplaga, riktar sig främst till praktiskt verksamma jurister såsom domare, åklagare och advokater som sysslar med brottmål.

För mer info och beställning
Metoder för rättstillämpning och lagtolkning – Generaliseringar, logik och argumentation

Denna bok innehåller en undersökning av HD:s nya rättstillämpningsmetoder såsom de utvecklats de senaste decennierna. Generaliseringar spelar numera en stor roll och de har i stor utsträckning trängt undan den rättstillämpning som förekommer i äldre tiders kasuistiska prejudikat. HD:s rättstillämpningsmetoder utgör mönster för all lagtolkning som går ut på att fastställa gällande rätt och göra förutsägelser om hur HD kommer att bedöma olika lagtolkningsfrågor.

Domare, advokater och andra jurister kan inte lösa svåra rättsfrågor om de inte vet vilken metod som ska användas. De måste veta vad en metod är och att ett delresonemang inte är någon metod som leder fram till någon lösning av en rättstillämpningsfråga. En jurist måste känna till alla de tankeled som ingår i olika metoder och i vilken ordning resonemangen ska utföras. En metod beskrivs inte genom att den ges ett namn och betecknas som rättsdogmatisk eller rättsanalytisk.

Bokens metodologiska undersökning baseras på analyser av 450 HD-fall, de flesta från 2000-talet. Studien grundas också på vetenskapsteoretisk litteratur och överväganden av behovet av att förbättra och modifiera HD:s rättstillämpningsmetoder som förmodligen ännu befinner sig i ett utvecklingsstadium. Den rättsteoretiska doktrinen från slutet av 1900-talet tar främst sikte på den kasuistiska rättstillämpningens metodik. Denna litteratur är föråldrad.

För mer info och beställning
Förlåt, det är Göran som är död
– en brottslig satir

Nu är den här. Sveriges (Europas?) första lärobok i juridik i skönlitterär form, en brottslig satir, som ger läsaren chansen att skratta hela vägen till sista raden där det avslöjas ”hur det går” i den här mångbottnade kriminalhistorien.

Det inträffar en hel del otäcka saker på vägen – titeln skvallrar om det – men inte bara det. Här finns ett rikt persongalleri, såsom det hederliga kommunalråd, de intriganta kommunaltjänstemän, den lättlurade domare, den lömske nämndeman, den aggressiva åklagare, den virrige advokat och den sluge invandrare, som har huvudrollerna; de inkompetenta målsägandebiträdena icke att förglömma. Brygden spetas av erotik, utpressning och matchfixning.

Åtskilliga personer figurerar alltså i denna bok. Ingen likhet med personer i levande livet är en tillfällighet.

Det här är alltså en form av lärobok, men stoffet är inte tillrättalagt som det brukar vara, utan tvärtom står verkligheten i förgrunden. Det kommer an på läsaren att spana efter de rättsliga problem som göms i myllret av händelser. Läsaren uppmuntras även att granska ohållbara resonemang, polisiära tabbar, usla förhör, ja t.o.m. juridiska gåtor.*

Boken är ämnad även för praktiker, som vill ta del av en kriminell historia. De kan lära av sina kolleger och kanske rentav känner igen sig i deras fadäser.

Claes Sandgren är professor emeritus i civilrätt, verksam vid Stockholm Centre for Commercial Law, Stockholms universitet.

*Exempel: Vilka är de tre möjligheterna att tolka följande mening: ”Kvinnor får lättare förkylningar än män.”?

För mer info och beställning
Nätkränkningar - som rättsligt och demokratiskt problem

Språkbruket på internet kan vara hårt och hänsynslöst. Avarter betraktas ibland som en fara för demokratin. Man syftar då på att människor skräms från att delta i den fria samhällsdebatt som är demokratins livsnerv. Institutet för juridik och internet gav Hans-Gunnar Axberger, professor i konstitutionell rätt och specialiserad på medierätt, i uppdrag att belysa ämnet.

I Nätkränkningar som rättsligt och demokratiskt problem redovisar han hur hot, integritetskränkningar m.m. bedöms i juridiska sammanhang och diskuterar vad som behöver utvecklas. Ett samhälle måste skydda sina institutioner och respekten för dess befattningshavare. Men gäller det i samma grad politiskt förtroendevalda? Axberger ser behov av ansvarsutkrävande för det som förekommer på internet och pekar på möjligheter till utvidgat rättsskydd men är skeptisk till att lagreglera demokratisk debatt.

För mer info och beställning
Festskrift till Göran Millqvist

I januari 2019 pensioneras Göran Millqvist från sin anställning som professor vid Stockholms universitet. För att hedra honom och hans verksamhet som rättsvetare och lärare har vänner och kolleger beslutat att tillägna honom en festskrift. Görans omfattande rättsvetenskapliga verksamhet har främst avsett civilrätt med inriktning mot sakrätt samt insolvensrätt. Hans pedagogiska insatser har vunnit stor uppskattning bland såväl studenter som doktorander. Många doktorander har fått stöd i besvärliga situationer och den pedagogiska ådran visas av de omtyckta läroböckerna i sakrätt. Görans kapacitet visas även av den omfattande och centrala verksamheten vid sidan av forskning och undervisning. Under lång tid har han varit redaktör för Juridisk Tidskrift. Vidare är han ordförande i centrala stiftelser för stockholmsfakulteten, med den s.k. Casselstiftelsen i spetsen. Uppskattningen av Göran som person och kollega märks slutligen av bidragen till festskriften; många har velat medverka och spridningen bland dem, såväl geografiskt som ämnesmässigt, är stor.

Redaktionskommittén har bestått av professorerna Lars Gorton, Lars Heuman, Annina H. Persson och Gustaf Sjöberg. Festskriften ges ut inom ramen för skriftserien vid Stockholm Centre for Commercial Law (SCCL).

Innehåll:

- Hur står det till med hyresgästens säkerhet? Några tankar om depositionsvillkor, separationsrätt och rätt till ränta
Elisabeth Ahlinder

- Fordringshavarmötet och minoriteten – Några spridda tankar om minoritetsskyddet
Oskar Andrews

- JB 2 kap. 1 § 1 st. – ett hinder för funktionsförsäljning?
Ingrid Arnesdotter

- Passivitet inom avtalsrätten
Niklas Arvidsson och Lars Gorton

- Något om skillnaden mellan en madrass och ett konto – del II
Petter Asp

- Sakrätt och renskötselrätt
Bertil Bengtsson

- Bankstöd och resolution i Sverige och EU
Ulf Bernitz

- Konkursbos rätt att överlåta varumärkeslicens
Christopher Büller, Kent Hägglund och Erik Selander

- Tvistlösning på nätet och konsumenträtten
Johan Bärlund

- Psykiska arbetsskador – ingen regel utan undantag, inget undantag utan regel
Mia Carlsson

- Europeisk avtalsrätt i EU-domstolens praxis
Rolf Dotevall

- Förfogandelegitimation och teknikneutralitet
Emil Elgebrant

- Vad gäller numera som förutsättning för utmätning av en bostadsfastighet eller bostadsrätt?
Torkel Gregow

- Köparens undersökning av varan i samband med köpet
Ronney Hagelberg

- Att vara (flera gånger) eller inte vara – frågor om fel, rättsliga fel och leasing
Per Henriksson

- Slutregleringsklausuler i stadfästa förlikningsavtal
Lars Heuman

- Kreditförsäkring som garanti för byggnadsentreprenad
Torbjörn Ingvarsson

- Ytterligare en variant av betalningstidpunkt
Svante O. Johansson

- Straffrätten i EU och dess betydelse för svensk rättstillämpning
Marie Karlsson-Tuula

- Begreppet ”samma skada” och varför en revisor inte bör kunna övervältra sitt oaktsamhetsansvar på bolagets styrelse
Jan Kleineman

- Överlåtelse av återvinningsbar egendom
Gertrud Lennander

- Europeisering av nordisk tingsrett?
Kåre Lilleholt

- Några frågor om tolkning av försäkringsavtal
Eva Lindell-Frantz

- Något om särskild handräckning
Stefan Lindskog

- Aftalelovens § 36 – historien og nogle af perspektiverne
Lennart Lynge Andersen

- Något om behoven av att underhålla och utveckla den nordiska (funktionalistiska) rättstraditionen – Segelbåtsfallet
Claes Martinson

- Utebliven pensionering eller höjd pensionsålder – lagstiftarens svek
Mikael Mellqvist

- Tillförande av fastighetsanknutna objekt – En liten studie i rättssubjektivitetens gränser
Jori Munukka

- Betingelser – en svårfångad sakrättslig företeelse
Annina H Persson

- Godtrosförvärvsreglerna, stöldfallet, försäkringsbolags vindikationsrätt
och borgenärsskydd – och äganderätten
Johan Sandstedt

- Över ån efter vatten – ”Saras pengar” NJA 2009 s. 500
Patrik Schöldström

- Om besök – välkomna och ovälkomna – Oannonserade
platsundersökningar i banker ur ett rättighetsperspektiv
Gustaf Sjöberg

- Partsinriktad avtalstolkning
Ola Svensson

- Samma mutbrott för den privata sfären som för den offentliga?
Suzanne Wennberg

- Gäldenärens rådighet över sin egendom vid företagsrekonstruktion
Rolf Åbjörnsson

För mer info och beställning
Festskrift till Stefan Lindskog

I augusti 2018 avgår Stefan Lindskog med pension från tjänsten som justitieråd och ordförande vid Högsta domstolen. För att hedra hans omfattande verksamhet som rättsvetenskapsman, domare och advokat har ett antal kollegor, vänner och elever beslutat att tillägna honom en festskrift. Inte minst mot bakgrund av Stefan Lindskogs synnerligen omfattande rättsvetenskapliga författarskap framstår det också som naturligt att hylla honom med en festskrift av ovanligt omfång.

Redaktionskommittén har bestått av justitieråden Johnny Herre, Svante O. Johansson, Lars Edlund samt före detta justitierådet Gertrud Lennander och professorn Jan Kleineman. Festskriften ges ut inom ramen för skrift­serien vid Stockholm Centre for Commercial Law (SCCL). Stefan Lindskog har allt sedan tillkomsten av SCCL ingått i dess styrelse

För mer info och beställning
Amici Curiae Marknadsdomstolen 1971-2016

I samband med att Marknadsdomstolen upphörde den 31 augusti 2016 beslutade domstolen tillsammans med Institutet för immaterial- och marknadsrätt vid Stockholms universitet (IFIM) att utge en minnesskrift som belyser hur marknadsrätten utvecklats under de drygt fyra decennier som domstolen varit verksam.

Boken innehåller dessutom ett mycket användbart register över Marknadsdomstolens samtliga avgöranden 1971-2016. Med hjälp av sökorden finner man lätt vilka domar som behandlar ett visst ämnesområde.

Redaktionskommittén har bestått av Per Carlson, Per Jonas Nordell, Jan Rosén och Ulf Bernitz.

Bland bidragen märks:

Håkan Andersson
- Metodkrav i mötet mellan skadeståndsrätt och områdena för icke-materiella ingrepp

Ulf Bernitz
- Generalklausulen i marknadsföringslagen – dess utveckling och räckvidd belyst genom MD:s praxis

Per Carlson
- Officialprövning i marknadsföringsmål om vitesförbud – en illusion

Marianne Levin
- Skyddet mot efterbildning – en europeisk smaksak numera

Per Jonas Nordell
- Marknadsföringslagens kännedomskrav

Mikael Pauli
- Rättskraft i marknadsföringsmål

Mårten Schultz
- Orsaksbedömningar vid skadestånd för otillbörlig marknadsföring

Monique Wadsted
- Marknadsdomstolen – min domstol

Det finns även ett sökordsregister över Marknadsdomstolens avgöranden 1971-2016.

För mer info och beställning
Civilprocessuella uppsatser

I denna uppsatssamling behandlas frågor om skillnaden mellan rättsfrågor och bevisfrågor, edition, åberopsskyldighet, fastställelsetalan, förlikning, tolkning, preklusion, edition, rättegångskostnader, innebörden av olika processhandlingar, processledning, prövningstillstånd, avtalsmöjligheter på processrättens område.

Professor Lars Heumans artiklar har utgivits i flera olika tidskrifter och samlingsverk. En del är numera svåråtkomliga och därför har en samling av dessa varit efterfrågad. Den föreliggande uppsatssamlingen innehåller civilprocessuella uppsatser som offentliggjorts under åren 1978 till och med 2016.

Artiklarna är sorterade under följande rubriker:
Talan
Åberopanden
Verkningar och tolkning av processhandlingar
Förlikning
Preklusion
Bevisupptagning, bevisvärdering och rättstillämpning
Edition
Rättskraft, lispendens och intervention
Rättegångskostnad
Prövningstillstånd
Prejudikat
Allmänna frågor om olika processformer.

Boken innehåller i allt 41 uppsatser.

För mer info och beställning
Kommersiella entreprenadavtal i praktiken

Kommersiella entreprenadavtal i praktiken beskriver innehållet i och tillämpningen av entreprenadjuridiken ur ett praktiskt perspektiv. Standardavtalen AB 04 och ABT 06 har en central plats i denna beskrivning. Även standardavtalet ABK 09 och praktiska frågeställningar avseende konsultavtal får betydande utrymme. Också småhusentreprenader berörs.

I boken belyses ett flertal av de juridiska områden som har stor praktisk betydelse för parterna i ett entreprenadavtal. Boken är skriven för såväl jurister som andra verksamma inom byggbranschen.

För mer info och beställning
Svenska skrivregler – Språkrådet

Denna fjärde upplaga innehåller:
- ett helt nytt kapitel om hantering av engelska ord och texter
- utökade och preciserade råd om avstavning, foge-s, förkortningar, hantering av främmande tecken samt stavning av lånord och främmande ort- och personnamn
- mer detaljerade råd om källhänvisningar och källförteckningar
- nya råd om hantering av arabiska och serbisk-makedonsk kyrilliska.

Här finns även regler och råd om bl.a.
- stor och liten bokstav
- citat och anföring
- rubriker, stycken, typsnitt och grafisk form
- punktuppställningar, tabeller och diagram
- att skriva brev, e-brev, protokoll, rapporter och webbtexter
- val av ord- och böjningsformer
- hop- och särskrivning av uttryck som för sent och i dag
- datumformat och andra sifferuttryck
- kommatering
- skrivtecken som kolon, snedstreck, tankstreck och tre punkter
- fonetiska tecken och andra specialtecken
- alfabetisk sortering av ord och namn i kataloger och listor.

För mer info och beställning
Festskrift till Lars Pehrson

I maj 2016 avgick Lars Pehrson med pension från professuren i civilrätt vid Stockholms Universitet. För att hedra hans mångåriga och framstående gärningar har ett antal kollegor, vänner och lärjungar beslutat att tillägna honom en festskrift. Redaktionskommittén har bestått av Ulf Bernitz, Jan Kleineman, Jessika van der Sluijs och Jori Munukka.

Lars disputerade 1981 på en framstående avhandling i varumärkesrätt. Han har bakom sig en omfattande akademisk forskar- och lärargärning med tyngdpunkt på immaterialrätt, bolagsrätt och värdepappersrätt samt europarätt.

Innehåll:

- The legal concept of ‘home’: A concealed but embedded feature of Swedish landlord and tenant law, occasionally infringing human rights?
Haymanot Baheru

- En studie om kravet på särskiljningsförmåga vid firmaregistrering
Merit Berlips Persson

- Direktivet om otillbörliga affärsmetoder ca tio år senare. Reflektioner kring genomslaget i Sverige
Ulf Bernitz

- Konkurrensklausuler i komparativ belysning
Niklas Bruun

- Om bolagsstämmans ansvarsfrihetsbeslut
Urban Båvestam

- Några reflektioner om rättelseklausuler
Axel och Kaj Calissendorff

- Något om åberopande i skiljeförfarande
Karl Erik Danielsson

- Konkurrensförbud vid företagsöverlåtelser och Alfa Quality Moving-målet
Bengt Domeij

- Arrangörens ansvar för uppgifter vid emittering av obligationslån – ett norskt rättsfall
Lars Gorton

- Ensam de facto kontroll – en konkurrensrättslig blick in i framtiden
Lars Johansson

- Aktiebolagslagens generalklausuler. Insjöar eller torra land?
Svante Johansson

- Till frågan om majoritetskrav vid bolagsstämmobeslut om ansvarsfrihet
Henrik Karlström

- Domännamnstvist(s)löseri?
Gunnar W. G. Karnell

- Revisorsansvaret – metodfrågor i gränsområdet mellan bolagsrätt och skadeståndsrätt
Jan Kleineman

- Varumärken from konsument­synpunkt – a journey through time
Annette Kur

- Något om rättsutlåtanden i Nytt juridiskt arkiv
Gertrud Lennander

- Varumärken från konsument­synpunkt 35 år senare
Marianne Levin

- Kommission som förutsätter självinträde – några tankar om resultatintresse, självinträde och kommittentens dispositionsrätt över kommissionsgodset?
Anders Lundin

- Något om den skattemässiga behandlingen av olovlig utdelning o.dyl.
Peter Melz

- Avtalade överlåtelseförbud
Jori Munukka

- Om generalklausulerna och likhetsprincipen i aktiebolagslagen
Erik Nerep

- Varumärkesrättsligt skydd för så kallad trade dress
Per Jonas Nordell

- Television i nätmiljön – vad är det?
Jan Rosén

- Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser – särskilt om arbetstagarrepresentanterna
Catarina af Sandeberg

- Obligatorisk ansvarsförsäkring för VD och styrelseledamöter? – några kommentarer mot bakgrund av utredningen om revisorns skadeståndsansvar (SOU 2016:34)
Jessika van der Sluijs

- Om ändring av bolagsordning
Carl Svernlöv

- Näringsfriheten – en rättighet av grundläggande betydelse för EU:s framtid
Nils Wahl

- Dis-Incorporating Corporate Social Responsibility
Mauro Zamboni

- Något om skyldigheten att iaktta bolagets intresse vid insolvens
Jessica Östberg

För mer info och beställning
Bertil Bengtsson 90 år

Bertil Bengtsson har gjort enastående insatser som forskare, lärare, författare, domare och lagskrivare. Därför har han en unik ställning i jurist-Sverige. Han förärades en festskrift 1993 men har sedan dess oförtrutet arbetat vidare. Om någon svensk jurist förtjänar två festskrifter så är det Bertil Bengtsson.

I samband med Bertil Bengtssons 90-årsdag vill vi, kollegor, vänner och lärjungar, hylla honom med en andra festskrift. Bidragen är många och spänner över breda fält vilket speglar Bertils unika gärning.


Innehåll:

- Q emeritus
Bengtsson, Bertil
- Christina Allard
Samerätten – ett besvärligt rättsområde
- Håkan Andersson
Patientbegreppets gränsområden
- Bjarte Askeland
Lempningsregelen («jämkningsregeln») i erstatningsrettens system
- Ellen Margrethe Basse
Forureneren betaler princippets betydning for forurenings-
ansvaret i Danmark
- Severin Blomstrand
Bertil Bengtsson i Nytt Juridiskt Arkiv
- Mia Carlsson
I arbetet
- Clarence Crafoord
Rättighetskränkningar på arbetsmarknaden
- Bill W. Dufwa
Från Gaius till Bertil Bengtsson
- Lars Gorton och Dan Lindmark
Efterkontraktuella dispositioner
- Torkel Gregow
Brister i lagregleringen av institutet samäganderätt
- Johan Hirschfeldt och Lotta Lerwall
Friskolorna
- Torgny Håstad
Allemansrätt i preparerade skidspår och andra anläggningar?
- Bengt Ivarsson
Advokaten som skadevållare
- Svante O. Johansson
Bertil är sällan ute och cyklar, men ibland blir tåget försenat
- Jan Kleineman
Det allmännas ansvar för oaktsam felaktig information
- Anders Knutsson
Bertil och samerna
- Kai Krüger
Endrings- og tilleggsarbeider i entreprise- og fabrikasjonskontrakter
- Göran Lambertz och Ingemar Persson
Fråga Bertil
- Gertrud Lennander
Gåvoavsikt m.m.
- Eva Lindell-Frantz
Produktansvar avseende konsumenttjänst
- Stefan Lindskog
Straffliknande ekonomiska påföljder utom straffrätten
- Inge Lorange Backer
Samspillet mellom lovgivere og domstoler fra et norsk ståsted
- Marianne Lundius
Överläggning och återställning i Högsta domstolen
- Rose-Marie Lundström
Återförsäkring
- Amina Lundqvist, Magnus Medin och Dag Mattsson
Bertils lite okända lagstiftningsarbete
- Gabriel Michanek
Artskyddet, politiken och juridiken
- Kjell Å Modéer
Avtalslagen och socialstaten: Det svenska perspektivet
- Johan Munck
Riskberäkning och diskriminering
- Jori Munukka
Planlagstiftning som hävningsgrund i hyresförhållanden
- Marcus Radetzki
Några synpunkter på utformningen av entreprenad-allrisk-försäkringens felundantag
- Björn Sandvik
Köprättsligt ansvar och ansvar utom kontrakt
- Guðmundur Sigurðsson
Islandsk kompensasjonsrett ved arbeidsulykker
- Lena Sisula-Tulokas
Civilrättens splittring
- Anna Skarhed
Det allmännas skadeståndsansvar 1926–2016
- Jessika van der Sluijs
Hur påverkas direktkravsrätten av de nya preskriptions- och preklusionsreglerna i FAL?
- Kirsti Strøm Bull
Reineiernes ansvar for skade etter den norske reindriftsloven
- Erland Strömbäck
Skadeståndslagens födelse
- Harald Ullman
Ansvarsförsäkring i kontraktsförhållanden – då och nu
- Sven Unger
Om avtals slut
- Staffan Vängby
Om stenmurklor
- Fredrik Wersäll
Rättsbildning i särskilda domstolar
- Sammanställd av Rune Björk
Förteckning över Bertil Bengtssons juridiska skrifter 1993–2016

För mer info och beställning
Styrelseledamöters lojalitetsplikt

– Särskilt om förbudet att utnyttja affärsmöjligheter

I den nya boken beskrivs och analyseras lojalitetsplikten för styrelseledamöter, inklusive ett antal särskilda lojalitetsförpliktelser som alla kan härledas ur den allmänna lojalitetsplikten, såsom bl.a. skyldigheten att undvika och informera om intressekonflikter, förbudet att otillbörligen motta eller utnyttja förmåner eller andra fördelar i anledning av uppdraget, konkurrensförbudet, upplysningsplikten, tystnadsplikten och förbudet att utnyttja affärsmöjligheter som tillkommer bolaget. Vidare berörs kort de civil- och straffrättsliga sanktioner som kan aktualiseras vid ett brott mot lojalitetsplikten. I flera fall illustreras problemställningarna med praktiska typfall och exempel.

Det står alldeles klart att styrelseledamöter i svenska aktiebolag, till följd av den förtroendefulla ställningen, har en omfattande lojalitetsplikt. Däremot saknas i svensk rätt till stor del lagreglering och det finns endast ett fåtal författare som har uttalat sig i ämnet. Mot bakgrund av att brott mot lojalitetsplikten kan bli kännbara för såväl bolagen som de enskilda styrelseledamöterna, vilket inte minst de senaste årens företagsskandaler visar, är en klargörande analys av rättsläget angelägen.

Jessica Östberg har under flera års tid undervisat i associationsrätt och bolagsrätt vid bl.a. Stockholms universitet och andra högskolor och är knuten till Stockholm Centre for Commercial Law. Hon har tidigare arbetat som advokat under många år med särskild inriktning mot bolagsrätt och har dessutom viss erfarenhet av arbete som bolagsjurist. Härutöver har hon erfarenhet av styrelsearbete i såväl fåmansbolag som bolag med spritt ägande. Styrelseledamöters lojalitetsplikt är hennes doktorsavhandling.

För mer info och beställning
Rättsmedel

– Om- & överprövning av förvaltningsbeslut

En enskild – fysisk eller juridisk person – är missnöjd med ett förvaltningsbeslut och vill få det ändrat. Ibland kan det omprövas hos beslutsmyndigheten, i så fall en snabb och enkel väg, eller så kan det ofta – men inte alltid – överklagas till en högre instans (en domstol, någon förvaltningsmyndighet eller regeringen). Fast om det gäller ett regeringsbeslut är enbart rättsprövning hos Högsta förvaltningsdomstolen möjlig.

Nu nämnda fenomen är samtliga exempel på rättsmedel och värdefulla rättssäkerhetsgarantier, men kunskapen är bristfällig och osäkerheten utbredd. En ”motsträvig” lagstiftare har genom passivitet och illa genomtänkta, minimala reformer bidragit till en tämligen vildvuxen praxis. Många lever i villfarelsen att vi har en generell rätt till domstolsprövning, vilket författaren bestämt tillbakavisar. Vi har gott om oklara överklaganderegler och överklagandeförbud, trots att europarätten kan påfordra domstolsprövning.

Hur gör man då? I så fall vandrar man in i en ”normativ djungel” där de flesta kan gå vilse mellan ”paragrafer, principer och prejudikat”. Den enskilde kan behöva föra en rätt ojämn kamp mot ”övermakten”, varvid värdet av egen kunskap inte nog kan understrykas. Att överklaga hos förvaltningsrätten och åberopa europarätten (om man nu hanterar den) är en väg eller så kan man – kanske – stämma staten på skadestånd i tingsrätten.

För mer info och beställning
Förvaltningsprocessrättens grunder

Förvaltningsprocessrätten är den del av juridiken som behandlar handläggningen av ärenden hos offentliga förvaltningsorgan. Man kan också säga, att termen förvaltningsprocessrätt sammanfattar det komplex av formföreskrifter och allmänna principer som är knutet till det administrativa beslutsfattandet.

Förvaltningsprocessrättens grunder vänder sig till studerande på universitetsnivå liksom till handläggare inom den offentliga förvaltningen, domare, advokater och andra som har behov av en orientering om det administrativa förfarandet. I bokens inledning presenteras ämnesområdet och särskilt de båda centrala begreppen ärende och beslut. Efter en genomgång av förvaltningsprocessrättens källor – där de allmänna förfarandelagarna, förvaltningslagen och förvaltningsprocesslagen, tilldrar sig särskilt intresse – följer framställningen gången av ett ärendes handläggning. Först behandlas förvaltningsförfarandets olika stadier, från ärendets anhängiggörande över beredningen fram till dess avgörande och beslutets verkställande, och därefter den process som uppkommer, om beslut överklagas. Avslutningsvis berörs reglerna om rättsprövning av regeringsbeslut och de s.k. extraordinära rättsmedlen. Framställningen illustreras med främst avgöranden från Högsta förvaltningsdomstolen (Regeringsrätten) och JO-beslut.

Hans Ragnemalm var vid sin pensionering regeringsråd och Regeringsrättens ordförande. Tidigare har han varit professor i offentlig rätt, justitieombudsman (JO), regeringsråd och domare i EG-domstolen. Han har även bl.a. utgivit Förvaltningsbesluts överklagbarhet (1970), Extraordinära rättsmedel i förvaltningsprocessen (1973), Offentligrättsliga studier (1977), Allmän plats (1978), Sveriges grundlagar (tills. m. Gustaf Petrén, 1980), RF 10:5 (SOU 1984:14), Finna rätt (tills. m. andra, 1–3 u. 1985–91), Den enskilde och det allmänna (1987), Administrative Law – The Problem of Justice (tills. m. William Wade o. Peter L. Strauss, 1991), Administrative Justice in Sweden (1991), JO om offentlighetsprincipen (1992), JO om utbildningsväsendet (1993), JO om miljö- och hälsoskydd (1993), JO om plan- och byggnadsväsendet (1993), EG-domstolen inifrån (tills. m. Mats Melin, 2006) samt En ny förvaltningslag (SOU 2010:29).

För mer info och beställning
Skadestånd vid patentintrång

Skadestånd anses i allmänhet vara den centralaste och betydelsefullaste sanktionen vid patentintrång, eftersom den utgör patenthavarens enda möjlighet att bli ekonomiskt kompenserad för de skador som lidits till följd av ett intrång. Mot bakgrund av att patentet i takt med den snabba ekonomiska och tekniska utvecklingen i samhället fått allt större betydelse har sanktionerna – inkluderat skadestånd – också kommit i mer fokus, såväl nationellt som internationellt.

I Skadestånd vid patentintrång undersöks om skadeståndssanktionen och den patenträttsliga skadeståndsprocessen ger patenthavaren möjlighet att erhålla full ekonomisk kompensation för uppkomna skador vid intrång och om de utdömda ersättningarna är tillräckligt effektiva inom det patenträttsliga området. Särskilt fokuseras på beräkningsgrunderna och de processuella bevisreglerna. Det undersöks bland annat om patenthavaren ska kunna erhålla viss ersättning även om ingen faktisk ekonomisk skada uppkommit på grund av patentintrånget, om patenthavaren ska kunna erhålla intrångsgörarens otillbörliga vinst som ersättning, om ideell ersättning ska kunna dömas ut till patentföretag som verkar i professionella och kommersiella sammanhang, om det ska finnas möjlighet att döma ut högre ersättningar vid klart uppsåtliga intrång och även om det behövs en förändring av de nuvarande bevisreglerna som gäller vid processer om skadestånd vid patentintrång.

Jonas Hellberg är verksam som forskare och lärare i immaterialrätt vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.

För mer info och beställning
Likvidation av aktiebolag

I denna lagkommentar behandlas utförligt alla regler som blir aktuella vid likvidation av aktiebolag, såväl frivillig som tvångslikvidation. 25 kapitlet ABL kommenteras ingående men även regler i angränsande lagstiftning som blir tillämpliga vid en likvidation. Här behandlas bolagsstämmofrågor, kallelse, kontrollbalansräkning, ansvarsfrågor för likvidator, styrelse, VD och andra företrädare för bolaget, företagsrekonstruktion och konkurs m.m. Rättspraxis kommenteras mycket utförligt och boken har ett omfattande sakregister. Boken är uppdaterad t.o.m. SFS 2013:737 och hänsyn har tagits till de föreslagna lagändringarna i prop. 2013/14:86 Förenklingar i aktiebolagslagen.

Det är en oumbärlig bok för alla som kommer i kontakt med likvidation av aktiebolag såsom styrelseledamöter som måste bevaka bolagets eget kapital för att inte riskera personligt medansvar, revisorer och redovisningskonsulter som skall ge råd till styrelseledamöter och som även behöver veta hur redovisning och revision skall göras under likvidationen. Och självfallet för den som arbetar som likvidator eller biträder likvidator.

Författaren Leif Malmborg är VD för Aktiebolagstjänst, har arbetat med likvidationer sedan tidigt 80-tal och varit likvidator i flera tusen företag, företrädesvis aktiebolag.

För mer info och beställning
God Advokatsed

Det förekommer att en advokat eller att hans eller hennes biträdande jurister handlar i strid mot de etiska regler som Advokatsamfundet antagit (Vägledande regler om god advokatsed.) Samfundets disciplinnämnd kan då tilldela advokaten en sanktion. Nämnden tolkar de vägledande reglerna och avgör om ett handlande strider mot de etiska reglerna eller mot god advokatsed. Nämndens kortfattade beslutsmotiveringar ger i regel inte advokatkåren någon vägledning på ett principiellt plan. Denna bok grundas på en genomgång av cirka 300 disciplinavgöranden från de senaste femtio åren. I boken behandlas främst följande ämnen:

- Lojalitetsplikten
- Disciplinansvarets gränser
- Advokatens arbetsplanering
- Advokatens kritikrätt
- Passiv processtaktik
- Kringgående
- Förbudet mot direktkontakter med motparten och skyldigheten att kontakta vittnen och andra
- Förbudet att åberopar motpartens förlikningserbjudanden
- Tystnadsplikten, avlyssningsbara mobilsamtal och undantag från tystnadsplikten
- Kollusionsprincipen, restriktionsbeslut och informationsförmedlingsförbud i brottmål
- Oriktiga rättsuppfattningar
- Advokatens ansvar som avtalsskrivare
- Advokatens principalansvar
- Disciplinnämndens beslutsmotiveringar och bristen på vägledning på ett principiellt plan

För mer info och beställning
Företag i kris

– Vad en styrelseledamot, aktieägare, advokat, revisor och redovisningskonsult bör tänka på

Nu utkommer en väsentligt utökad och uppdaterad femte upplaga av handboken Företag i kris. Jämfört med den föregående, fjärde upplagan (2007) och supplementet (2009), har i denna utgåva rättsfallsöversikten i kapitel 3 tillförts 77 nya avgöranden, varav några har bidragit till ändrade ställningstaganden i boken. Bl.a. har det viktiga begreppet ”uppkommande förpliktelser” fått en prejudicerande rättslig tolkning av högsta domstolen. Viktiga effekter för en kontrollbalansräkning vid val av redovisning enligt K2 eller K3 i externredovisningen belyses. Uppdaterade exempeltexter avseende handlingar till extra bolagsstämma, brev till styrelsen samt revisionsberättelser som avviker från standardutformningen har införts sist i kapitel 1 och 4. Ny lagstiftning under 2013 kommenteras. Många nya principiellt viktiga avgöranden i disciplinärenden mot revisorer har tillkommit. Ett nytt kapitel behandlar redovisningskonsultens uppdrag med krisföretag. Avsnittet om skattefrågor har uppdaterats med nya rättsfall och skatteförfarandelagen.

För mer info och beställning
IT-avtal - en kommentar till IT-branschens standardavtal

Standardavtal utgivna av branschorganisationer har fått stor spridning vid slutande av kommersiella avtal på IT-rättens område. I IT-avtal – en kommentar till IT-branschens standardavtal kommenteras därför några av de viktigaste standardavtalen på IT-området ur ett kontrakts- och processrättsligt perspektiv. I bokens inledande del ges en introduktion till kontraktsrätten och vad som gäller generellt vid ingående av kommersiella avtal resp. vad som är särskilt angelägna frågor vid utformning av IT-avtal. Därefter kommenteras de enskilda standardavtalen översiktligt och punktvis – Avtal 90, IT-Drift, IT-Underhåll, IT-Projekt, IT-Tjänster, EDEL 06 A och ASP 06. Vidare görs jämförelser med Vervas/Kammarkollegiets tidigare tillägg till standardavtalen samt deras egna mer beställarvänliga villkor.

För mer info och beställning
Överprövning av upphandling – och andra rättsmedel enligt LOU och LUF


Under de senaste åren har antalet mål i allmän förvaltningsdomstol som rör överprövning av upphandling ökat kraftigt. Samtidigt har rättsområdet genom ny lagstiftning och rättspraxis blivit alltmer komplext. Att ha goda kunskaper om regelverket för dessa mål blir därför allt viktigare. I denna bok, Överprövning av upphandling och andra rättsmedel enligt LOU och LUF, tar författarna ett helhetsgrepp kring de olika normsystemen som styr överprövningsprocessen. Boken är den första i sitt slag. Här redogörs utförligt för överprövningsreglerna i LOU och LUF, den allmänna förvaltningsprocessen och den bakomliggande EU-rätten på området. Bland annat behandlas olika problem och frågeställningar kring talerätt, avtalsspärr, tidsfrister, interimistiska beslut, ändring av talan, tredjemansinträde, sekretess och edition, åberops- och bevisbörda samt ogiltighet av avtal. Författarna går också igenom skadeståndsreglerna i LOU och LUF samt reglerna om upphandlingsskadeavgift, som kan dömas ut efter ansökan av Konkurrensverket. Boken innehåller omfattande redogörelser av rättspraxis från bland annat EU-domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna och sätter in denna i sitt relevanta sammanhang. Läsaren får därmed en helhetsbild av rättsläget.

För mer info och beställning
Patentlagen
– en kommentar och en jämförelse med EPC och PCT


Den senaste heltäckande kommentaren till patentlagen utkom 1980. Sedan dess har en enorm utveckling ägt rum på patentområdet, en utveckling som också har återspeglats i patentlagen. Utvecklingen inom patenträtten har främst drivits fram av ett omfattande internationellt samarbete. Behovet av en ny och modern kommentar har därför med tiden blivit alltmer påträngande. Syftet med denna bok är att försöka täppa till den uppkomna luckan. Utvecklingen inom den Europeiska patentorganisationen (EPO) har alltsedan dess tillkomst haft stor betydelse för svensk patentpraxis. Men också andra internationella överenskommelser har sett dagens ljus och fått betydelse för svensk del: PCT, TRIPS, Londonöverenskommelsen och PLT.

Boken är disponerad som en traditionell lagkommentar, där varje paragraf i patentlagen kommenteras utförligt. Eftersom den Europeiska patentkonventionen (EPC) har haft så stor betydelse för rättspraxis i Sverige kommenteras parallellt med patentlagens bestämmelser motsvarande bestämmelser i EPC och de grundläggande begreppen såsom de har utvecklats i EPO. I kapitel 11 finns dessutom ett särskilt avsnitt om EPO:s handläggning av patentärenden i syfte att vägleda läsaren på detta område. I ett särskilt kapitel, kapitel 3, behandlas på motsvarande sätt bestämmelserna i samarbetskonventionen (PCT). Dessa två kapitel kan ses som handledningar avsedda att ge läsaren en introduktion till systemens tillämpning i praktiken. I ett avslutande kapitel ger författarna sin syn på den pågående internationella utvecklingen.

För mer info och beställning
Jure lanserar marknadens mest omfattande litteraturbevakning!

Nu kan Du anmäla Dig för Jures kostnadsfria litteraturbevakning. Klicka på knappen "Litteraturbevakning" till vänster för att anmäla Dig. Tjänsten kommer att underlätta och effektivisera arbetet för jurister, inköps- och biblioteksansvariga. Litteraturbevakningen fungerar så att Du själv kan välja inom vilka ämnesområden vi skall skicka kontinuerlig information om nyutgiven litteratur. Listan innehåller dessutom i förekommande fall kommande titlar som kan förhandsbeställas. När som helst kan Du själv gå in och ändra Din profil. En gång per vecka kommer vi att per e-post skicka information om all under perioden utkommen svensk juridisk litteratur och de för svenska förhållanden väsentliga utländska verken inom de valda ämnesområdena.
Sveriges största juridiska bokhandel på internet, www.jure.se blir ännu bättre!

Vi inför nu ett stort antal förbättringar för att underlätta för våra kunder vid beställningar och sökningar i vår internetbokhandel. Vi har sedan starten med försäljning via internet 1999, fått värdefulla synpunkter från våra kunder, som vi nu i möjligaste mån inarbetat.

– Förenklat beställningsförfarande
Tidigare sparades inte adress-, telefon- och e-postuppgifter till nästa beställningstillfälle. Nu sparas dessa i form av en s.k. cookie i Er dator. Alltså kommer de senast inlagda uppgifterna upp automatiskt i kassan varför Ni slipper skriva in uppgifterna vid varje nytt beställningstillfälle. Vidare har vi infört en meddelanderuta i kassan för eventuella meddelanden eller frågor. Dessutom har vi förbättrat layouten av vår kassa och varukorg för bättre överskådlighet.

– Förbättrade sökmöjligheter
I vårt avancerade sökformulär kan man numera söka på ämne tillsammans med övriga sökfrågor som valfria sökord, titel, författare, utgivningsår, ISBN, serie och typ av verk. På detta sätt förbättras möjligheterna att begränsa sökresultatet till relevanta ämnesområden.

– Förbättrade sorteringsmöjligheter
Vid alla sökningar och listningar kan man numera välja att sortera i kronologisk ordning, efter författare eller efter titel. Detta gäller såväl i snabbsök som i avancerad sökning. Valmöjligheten gäller dessutom vid listningar av avdelningarna till vänster på vår startsida; nyheter, kommande titlar, ämnen, serier och nyförvärvslistor. Denna möjlighet underlättar ytterligare att sovra i listningarna och att få resultatet sorterat på ett sätt som passar det egna biblioteket.
Välkommen till Jure på Internet

Sveriges största juridiska bokhandel finns också på Internet. Vi har ett fullständigt sortiment svensk juridisk litteratur och ett stort urval av den utländska litteraturen. Vi säljer även offentligt tryck som SOU, Ds, propositioner och SFS.

Samtliga titlar kan beställas via vår nätbokhandel. WWW.JURE.SE finns tillgänglig dygnet runt. Det går även bra att beställa böcker som ännu inte finns inlagda på hemsidan.

Vår butik och kundtjänst har precis som tidigare öppet vardagar
kl. 9.00 – 18.00. Beställ per e-post: order@jure.se, telefax:
08-662 00 86 eller telefon: 08-662 00 80.

Vi har låga priser på såväl den svenska som den utländska litteraturen och levererar snabbt över hela landet med brev eller företagspaket. I Stockholm kan vi dessutom leverera med bud. Lagerförd litteratur skickas samma dag som vi erhållit beställningen.

Hemsidan kommer att utvecklas med flera nya funktioner. Vi är därför mycket tacksamma för synpunkter på sidan och dess utformning. Vår målsättning är att nätbokhandeln skall vara ett snabbt och tillförlitligt sökverktyg för våra kunder.

Välkommen till WWW.JURE.SE !

 
  Arbetsrätt 2024 av Lars Åhnberg
  Aktuella lagtexter 1 januari 2024...
2024-01-31
 
  Arbetsmiljö 2024 av Lars Åhnberg
  Aktuell lydelse den 1 januari 2024....
2024-01-31
 
  Allehanda om skadestånd i avtalsförhållanden
  Boken behandlar ett urval av frågor som bedöm...
2023-11-03
 
  RehabAnsvar – Lagregler - Kommentarer - Rättsfall
  REHABANSVAR beskriver på ett lättfattligt sät...
2023-10-09
 
  Kommunallagen – En kommentar
  Nu uppdaterad per den 1 januari 2023....
2023-02-17
 
  Straffprocessuella tvångsmedel
  Rättegångsbalken innehåller ett flertal olika...
2022-01-13
 
  Festskrift till Rolf Skog
  Boken innehåller ett åttiotal bidrag skrivna ...
2022-01-11
 
  Affärsjurist – En bok om yrket
  Ulf Ohrling ger insikter om livet som advokat...
2021-11-23
 
  Festskrift till Jan Kleineman
  Festskriften ges ut inom ramen för skriftseri...
2021-09-06
 
  Statligt ramavtal för Juridisk litteratur 2021
  Jure har tecknat ett nytt ramavtal för avtals...
2021-04-09
 
  Kappseglingsreglerna 2021-2024
  Reviderade regler...
2021-01-26
 
  Supplement till KonkursArbetsrätt
  Uppdaterad till 1 januari 2021...
2021-01-21
 
  Westberg, Konflikt och kontrakt
  Monografi om kontraktet som ett underlag och ...
2020-11-20
 
  Hyressättning – Prisets reglering vid bostadshyra
  Haymanot Baheru beskriver hyressättningsregle...
2020-05-12
 
  Kontrollägande och uppköpsreglering av Erik Lidman
  I avhandlingen undersöks först aktieägarens f...
2020-04-16
 
  Kommersiella sjöfartsavtal av Rolf Ihre
  Regler om den internationella sjöfarten har v...
2020-02-07
 
  Kapitalskyddet i aktiebolag av Jan Andersson
  Ny, sjunde upplaga, om kapitalskyddets utform...
2020-01-29
 
  Lag om offentlig upphandling – En kommentar
  Jan-Erik Falk utkommer med fjärde upplagan...
2020-01-03
 
  Bevisrättens tillämpning i skatteprocessen
  Caroline Nordklint undersöker i denna avhandl...
2019-10-23
 
  Sekretess! av Irja Hed
  Handbok om offentlighets- och sekretesslagsti...
2019-09-23
 
  Festskrift till Wiweka Warnling Conradson
  Texter om allt från kommuners möjligheter att...
2019-06-10
 
  Vänbok till Anne Ramberg
  Texterna i denna vänbok tillägnas Anne Ramber...
2019-05-17
 
  Studier rörande allmän straffrättspraxis m.m.
  Boken är en sammanställning av prejudikat frå...
2019-05-10
 
  Avtalets innebörd
  Ett avtals innebörd, i meningen avtalspartern...
2019-05-09
 
  Bostadsrätten i initial- och övergångsskeden
  Denna antologi har tagits fram inom ramen för...
2019-05-01